ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
      ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠣ ᠰᠠᠶᠢᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠬ ᠦᠶᠠᠳᠣ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠬᠠᠠᠳᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋  ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠳᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠠᠴᠠ 30~50 ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠳᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ 300~500 ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠠ᠂ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲᠷ ᠨᠢ 0.3~10mm ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠶᠠᠬᠡᠨᠭᠬᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ 20cm ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠵᠠᠢ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠲᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠠᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠠᠷᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠰᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠨᠢ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠣᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠴᠢᠷ ᠨᠢᠮᠬᠡᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠰᠠᠬ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠰᠠᠬ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠴᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠨᠢ ᠭᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠰᠢᠳᠣ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋᠂ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋᠂ ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠰᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋  ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠣᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠩ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠠᠩ ᠭᠠᠴᠢᠬ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠢᠯᠳᠠᠰᠣ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠵᠢᠢᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠢ ᠨᠢ ᠦᠭᠦᠰᠢᠷᠠᠭᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠰᠣᠩᠭᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠦᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ︵ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 6 ᠠᠴᠠ 7 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠤᠷᠣᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠬ︶ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢᠷᠠᠭᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠵᠣ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠠᠷ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠭᠠᠩ ᠢ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦᠴᠠᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠤᠰᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠤᠰᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠣᠷᠭᠤᠬ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠰᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ  ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ 250~300mm ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠭᠠᠣᠠ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ 1800~2625kg ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ 225~375kg ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃       ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠣ ᠦᠶᠠᠳᠣ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ 8 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠪᠦᠷ ᠠᠶᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠡᠷᠳᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠢ -5℃ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠢ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ᠃       ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠨᠢ ᠨᠣᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠦᠯᠠᠷᠬᠡᠭ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠬ ᠴᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠳᠠᠬ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠪᠠ ᠲᠠᠴᠢᠷ ᠨᠢᠮᠬᠡᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠦᠶᠠᠳᠣ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠤᠷᠭᠤᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠦᠶᠠᠳᠣ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠷᠠᠯᠠᠵᠣ ᠵᠢᠮᠢᠰᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠴᠠᠣᠠᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠢ 2.5~3g ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠲᠣᠯᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠢ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠦᠷ ᠢᠳᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠦ ᠲᠣᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠵᠢᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 3%~7.2% ︵ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 8%~12.2%︶᠂ ᠦᠬᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 1.0%~4.7%᠂ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 8.9%~16.1%᠂ ᠠᠽᠣᠲ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢᠮᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 14.4%~21.6% ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠠᠭ᠋ᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠣᠢ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠡᠷᠳᠠ ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠠᠰᠢᠯᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ᠂ ᠲᠦᠯ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ᠎ᠠ
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕