ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠢ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
      ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠠᠣᠠ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ  ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠠ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠸᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠺᠮᠸᠠ᠂ ᠦᠽᠪᠧᠺ᠂ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠣᠰ ᠲᠣᠷᠣᠨᠠᠳᠣ ᠪᠠ ᠺᠠᠣᠺᠠᠽ ᠵᠢᠴᠢ ᠺᠠᠽᠠᠬᠰᠲ᠋ᠠᠠ  ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      1940 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ 450000hm2 ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ 1972 ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠺᠠᠽᠠᠬᠰᠲ᠋ᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 2600000hm2 ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ 4000000hm2 ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠨᠢ 67% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠳᠣᠬᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠬ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠦᠷᠨᠢᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 1911 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠳᠣᠯᠠᠩ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠪᠠ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠶᠠᠩᠵᠣᠳᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠪᠤᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠣ  ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠨᠠᠠᠳᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠧᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠢ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠠᠳᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠦᠯᠠᠷᠬᠡᠭ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠦᠯᠠᠷᠬᠡᠭ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ 30 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ  ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋᠂ ᠴᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠬ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ  ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠢ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠤᠣᠯ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠡᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠠᠳᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠴᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠬ ᠠᠴᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠡᡁᠧ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠡᠣ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠵᠣ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣᠳᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠰᠢᠭᠠᠷᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠬᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠬ 3 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠣᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠪᠠᠰᠣ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃         ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠬ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠩ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠤᠰᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠠᠠ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠬᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠠᠳᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠲᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠪᠠ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠢ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠷᠦ᠋ᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠪᠤᠶᠣ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠪᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠺᠠᠯᠼᠳᠣ ᠪᠤᠷᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ  ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠠᠢ᠂ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ 7~8 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠢ ᠵᠠᠪᠳᠣᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠰᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠷᠳᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠨᠵᠢᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠶᠣ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣ᠋ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 2~2.5kg ᠦᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 2~3cm ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠦᠰᠣᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 200~300mm ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠷᠬᠡᠰᠣᠳᠣ ᠭᠦᠷᠪᠡᠭ 〔Lespedza davurica ︵Laxin︶ Schindl var potaninii ︵V. Vissil︶ Lion〕 ︵牛枝子︶ ᠢ ᠵᠠᠬᠡᠷᠠᠠ ᠰᠢᠯᠪᠢ 〔Astragalus melilotoides Pall〕 ︵草木樨 状黄芪︶  ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 250~300mm ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠠ ᠬᠤᠵᠢᠰᠣ 〔Lespedza davurica ︵Laxm︶ Sojok〕 ︵达乌里胡枝子︶ ᠪᠠ ᠴᠢᠷᠡᠭ ᠡᠪᠠᠰᠣ 〔Meliotoides ruthenica ︵L.︶ Sojok〕 ︵扁蓿豆︶ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠡᠷᠠᠠ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 300~400mm ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠴᠢᠷᠡᠭ ᠡᠪᠠᠰᠣ 〔Meliotoides ruthnica ︵L.︶ Sojok. var. oblongifolia ︵Fr.︶ H. C. Hu〕 ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠷᠯᠤᠬ ᠲᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠢ 〔Hedysarum laeve Maxim〕 ︵羊柴︶ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠭᠦ ᠭᠦᠴᠣ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠣᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ 4 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ 10 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠣ ᠬᠤᠪᠠᠭ᠋ᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠠᠯ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦᠭᠳᠣ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠲᠦᠯ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦᠭᠳᠣ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ  ᠨᠢ ᠭᠠᠩ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠲᠣᠯᠠ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠦᠯᠠᠷᠬᠡᠭ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠴᠠ 1500~2250kg ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠭᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠴᠠ 3000~3375kg ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ᠂ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠨᠢ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠣᠰᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠪᠤᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠬ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 200~350mm ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠠᠯᠣᠰ ᠢᠷᠠᠬᠡᠳᠣᠢ  ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕