ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
      ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠲᠣᠯᠠ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ  ᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠨᠢ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠳᠠ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠰᠢᠳᠣ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋᠂ ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋᠂ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠵᠠᠷᠬᠡ 5 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠶ᠎ᠠ᠃       ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ 〔Agropyron cristatum ︵Linn︶ Gaertn〕 ᠨᠢ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠬ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 300~400mm ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠰᠠᠬ ᠰᠠᠶᠢᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠳᠠᠬ ᠦᠶᠠᠳᠣ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠯᠠ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠶᠠᠬᠳᠣ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠳᠢᠣᠯᠳᠣ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ ᠶᠣᠮ  ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠳ᠋ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠨᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠶᠣ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠶᠦᠷᠭᠦᠭᠳᠣ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠦᠷᠭᠦᠭᠳᠣ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠯᠠᠰᠣ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠠ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣ︶ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣ᠂ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠰᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ  ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ᠦᠠᠳᠣᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠰᠢᠳᠣ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ 〔Agropyron michnoi Roshev〕 ᠨᠢ ᠤᠬᠤᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠳᠠᠬ ᠦᠶᠠᠳᠣ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠰ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠨᠢ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦᠰᠣᠬᠡᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠰᠢᠳᠣ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠲᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠬ ᠦᠠᠳᠣᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠪᠠᠬ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠣ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠪ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠣᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠤᠷᠣᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠰᠢᠳᠣ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠨᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠰᠢᠳᠣ ᠶᠦᠷᠭᠦᠭᠳᠣ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃     ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ 〔Agropyron sibificum ︵Ailld︶ Beauv〕 ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠯᠠᠠ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠨᠢ 300~350mm ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠬᠰᠠᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃     ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ︵ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋︶ 〔Agropyron monglicum Keng〕 ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠣ ᠰᠠᠶᠢᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠣ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ ᠦᠶᠠᠳᠣ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠦᠯᠠᠷᠬᠡᠭ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠰᠠᠬ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 150~350mm ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠬ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠳᠣ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠦᠯᠠᠷᠬᠡᠭ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠤᠯᠠᠠᠳᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠴᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠶᠣ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦᠭᠳᠣ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ ᠶᠣᠮ᠃       ᠴᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ 〔Agropyron desertorum ︵Fisch︶ shult〕 ᠪᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠰᠠᠶᠢᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠬ ᠦᠶᠠᠳᠣ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ  ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ ᠦᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠦᠯᠠᠷᠬᠡᠭ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠠᠠ ᠤ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠰᠠᠬ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠨᠢᠮᠬᠡᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠴᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠦᠷᠭᠦᠭᠳᠣ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕