ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
      ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ [Agropyron Gaertn] ︵冰草︶ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠬ 15 ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠪᠦᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠤᠳᠣ ᠤᠯᠵᠣ ᠮᠠᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ 5 ᠲᠦᠷᠰᠣ᠂ 4 ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠮᠠᠯ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠠ 2 ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠳᠣ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠤᠯᠵᠣ ᠮᠠᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠢ 5 ᠲᠦᠷᠰᠣ᠂ 3 ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠮᠠᠯ ᠲᠦᠷᠰᠣ᠂ 2 ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠬᠠᠠᠳᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠦᠯᠠᠷᠬᠡᠭ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠲᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠶᠦᠷᠭᠦ᠋ᠠ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠲᠤ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠣᠯ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ  ᠠᠴᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕