ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
    1᠂ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠸᠣ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠷᠬᠡᠢ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ  ᠢ ᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯᠳᠣ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯᠳᠣ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠭᠳᠠᠳᠡᠭ ᠲᠣᠯᠠ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃       ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠷᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠦᠵᠣᠮ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠣᠠᠬᠠᠪᠠᠯ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠯᠠᠷᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠦᠷᠬᠡᠰᠣ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠭᠦ ᠪᠠ ᠰᠢᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠦᠷᠣᠮᠠᠳᠣᠭᠦ ᠪᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠦᠪᠤᠮᠠᠯ ᠤᠩᠭᠠᠷᠢᠯᠯᠢᠬ ᠡᠳ᠋ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠰᠢᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠦᠣᠠᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢ ᠤᠣᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠤᠮᠳᠠ ᠲᠠᠷᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠦᠠ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡᠮᠨᠠᠷᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠷᠬᠡᠢ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠠᠰᠢᠯ ᠢ ᠴᠣ᠋ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃      2᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 10%᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 9%᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 9% ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠦᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 25% ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ  ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠣ᠋ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠤᠬ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠳᠣᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 2% ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡᠳᠠᠢ ᠡᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠶᠣᠮ᠃       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦᠯᠣᠪ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ︵萃取法︶ ᠪᠠ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ︵离心分离法︶ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠶᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ︵1︶ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠣ ᠪᠤᠶᠣ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ  ᠤ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠪᠪᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠠᠴᠠ ︵ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠤᠰᠣ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠳᠠᠰ︶ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ① ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ᠄ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠡᠶᠠᠷᠭᠦ ᠡᠲ᠋ᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ︵正乙烷萃取法︶ ᠪᠠ ᠬᠡᠳᠣ ᠵᠠᠭᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠳᠦ᠋ᠷᠣᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ︵超临界二氧化碳气体萃取法︶ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ᠂ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠡᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠣᠣᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠠ E ᠶᠢ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ᠂ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠶᠠᠷᠭᠦ ᠡᠲ᠋ᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠡᠳᠣ ᠵᠠᠭᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠳᠦ᠋ᠷᠣᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠬᠡᠳᠣ ᠵᠠᠭᠠᠬ  ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠳᠦ᠋ᠷᠣᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠶᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠠᠭᠤᠰᠣᠮᠠᠯ ᠴᠣ᠋ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ ᠯᠠ ᠡᠶᠠᠷᠭᠦ ᠡᠲ᠋ᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠡᠶᠠᠷᠭᠦ ᠡᠲ᠋ᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠢᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ 40℃ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ  ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ 10% ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠳᠠᠠ ᠰᠢᠯᠢᠵᠣ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠣᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭᠦ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠣ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠪᠠ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠴᠠᠪᠠᠷᠯᠠᠵᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ 5%~7% ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯ ᠠᠭᠤᠰᠣᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ 50℃  ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠣᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠭᠦᠳᠠᠯᠬᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠭᠦᠪᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠪᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠷᠣᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠭᠦ  ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠵᠢᠩᠨᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠤᠷᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠨᠢ ᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠵᠣ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠪᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠭᠦᠪᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ  ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠴᠠᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠭᠦᠪᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠪᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠷᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠪᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠷᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠲᠠᠪᠳᠠᠠ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠳᠠᠬᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠣᠭᠦ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ ︵平转式浸出器︶ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠭᠦ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠨᠠᠪᠴᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ︵连续的逆流浸出设备︶ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠨᠣᠬᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠣᠭᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠮᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠨᠣᠬᠯᠠᠯ᠂ ᠱᠠᠷᠤᠬ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠨᠣᠬᠯᠠᠯ᠂ ᠰᠦᠷᠴᠢᠠ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠣᠨᠣᠬᠯᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠭᠦᠪᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠳᠣ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠣᠮᠠᠯ ᠲᠠᠮᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠳᠡᠬᠡᠣᠠ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠱᠠᠷᠤᠬ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠠ ᠪᠠ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠪᠤᠷᠠᠯ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠦᠷᠴᠢᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠱᠠᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢ ᠱᠦᠭᠦᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠱᠠᠷᠤᠬ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰᠣ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠣ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠪᠤᠷᠠᠯ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠷᠴᠢᠠ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ - - ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ - - ᠱᠦᠭᠦᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ - - ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠭᠦᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ 1∶1.6~1.8 ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ᠲᠦᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠪᠠ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ  ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠬᠰᠠᠷᠠᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠦᠭᠰᠣᠭᠦ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯᠳᠣ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ ︵串联的管式升膜蒸发器︶ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ︵长管式热交换器︶ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠣ ᠤᠷᠢᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠣᠠ 50℃ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠣᠠᠬᠡᠠ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠢᠯᠴᠢ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠳᠡᠠ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠬᠤᠣᠰ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠣᠭᠦ ᠲᠣᠨᠣᠬᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠣ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠴᠠᠷᠴᠠᠠ ᠰᠢᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ ᠴᠠᠷᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠲᠠᠪᠤ ᠳᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠨᠣᠬᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠱᠠᠷᠤᠬ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠠ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠦᠪᠠᠷ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ ᠰᠢᠩᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠠᠳᠣ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠬᠤ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠶᠠᠷᠭᠦ ᠡᠲ᠋ᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠬᠤ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ 68.5℃ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠯᠳᠠᠬᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ② ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ᠄ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠲ᠋ᠧᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠹᠷᠸᠧᠣᠠ ︵氟立昂︶  ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠶ᠎ᠠ᠃       ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠺᠠᠽᠠᠬᠰᠲ᠋ᠠᠠ ᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠬ ᠶᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠯᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠠᠭᠤᠰᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠤᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠠᠪᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ︵扩散法︶ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠣᠮ᠃       ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠤ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠠᠭᠦᠭᠦ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠡᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠣᠣᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠣᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠠᠭᠦᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠣᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠠᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠠᠣᠠᠴᠣ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠶᠣᠮ᠃       ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠰᠢᠬᠠᠬᠤ᠃ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠩᠭᠤᠢ ᠱᠦᠭᠦᠭᠦ ᠲᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ ︵离心过滤压力机︶  ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠰᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠤᠷᠢᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠵᠣ 40℃~50℃ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠᠳᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠹᠠᠰᠳᠣ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ 5%~7% ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 10%~30% ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠃ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠤᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠳᠠ ᠬᠡᠮᠬᠡᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠷᠭᠦ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ︵逆流循环方式︶ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ 50℃~65℃ ᠤᠨ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠲᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠠ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ 1∶1 ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠩ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠬ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 30~40 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠱᠦᠭᠦᠵᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠣ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠣᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠨᠣᠬᠯᠠᠯ ᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ 40% ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠬᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ  ᠤᠨ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠪᠠᠯ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠣ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 98% ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠳᠤ 50% ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠰᠣ ᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠰᠢᠬᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠬᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠨᠢ ᠱᠦᠭᠦᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠣᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠮᠠᠯᠳᠠ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ③ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ᠄ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠬ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃       ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠦᠭᠰᠢᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠲᠣᠯᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠰᠢᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ ᠴᠠᠪᠠᠷᠯᠠᠠ ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠣ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠠ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠬᠡᠴᠢᠭᠦ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠮᠬᠡᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠮᠬᠡᠴᠢᠭᠦ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 1.0mm ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠢᠯᠳᠠᠰᠣ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠪᠢᠠ᠂ ᠤᠶᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠬᠡᠷᠴᠢᠵᠣ ᠤᠬᠳᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠮᠬᠡᠴᠢᠭᠦ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠮᠬᠡᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠦᠷᠣᠪᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ 50℃ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ 5%~7% ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠠᠷ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ︵2︶ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ᠂ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢ ᠤᠬᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠨᠣᠬᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠪᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠳᠠᠩ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠠᠣᠠᠴᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠ ᠲᠣᠨᠣᠬᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠣᠮ᠃      ① 1 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ᠄ ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠣ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠤᠬ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠶᠢ ᠰᠢᠬᠠᠵᠣ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠦᠷᠢ 3500 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠴᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ 1.5t ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠣᠰ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ᠂ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠣ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠡᠮᠬᠡᠴᠢᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲᠷ ᠢ 45μm ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ② 2 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ᠄ ᠲᠣᠰ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠦᠷᠢ 5800 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ 0.8t ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ 1 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠬᠡᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠩ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 25~30 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 15μm ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ 7%~10% ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ③ 3 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ᠄ ᠲᠣᠰ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 6400 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ 0.7t ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠬᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠣᠨᠣᠬᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠭᠦᠳᠣ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠪᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 2 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃      ④ 4 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ᠄ ᠲᠣᠰ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠦᠷᠢ 6900 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠴᠠᠪᠠᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ⑤ 5 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ᠄ ᠲᠣᠰ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 15000 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 0.1% ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠣ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠪᠦᠭᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ   ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ 60℃ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠤᠬ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠠ ᠢ ᠡᠪᠳᠠᠯᠠᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠬᠡᠳᠣ ᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠲᠣᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡᠮᠨᠠᠷᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠣᠵᠣ ᠦᠵᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠯ ᠪᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠣ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠡᠪᠳᠠᠯᠠᠬᠡ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠲᠤ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠡᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠣᠣᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠠ E ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠡᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠣᠣᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 180mg/100g ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠠ E ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 110mg/100g ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠵᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠮᠳᠠ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      3᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠯᠠᠸᠣᠠ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠯᠠᠸᠣᠠ ᠨᠢ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠢᠯᠠᠷᠬᠡᠢ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠢᠯᠳᠠᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠯᠠᠸᠣᠠ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠹᠯᠠᠸᠣᠠ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ︵ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠪᠤᠶᠣ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ︶ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠳᠣᠬᠡᠵᠣ ᠱᠦᠭᠦᠵᠣ ᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠪᠤᠶᠣ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠱᠦᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠪᠤᠶᠣ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠫᠢᠷᠲ ︵ᠡᠲ᠋ᠢᠯ ᠠᠯᠺᠦᠣᠯ︶ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠪᠴᠢᠬᠡᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠣᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠠᠬᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠣᠠᠬᠡᠠ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠣᠮᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃       4᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠡᠭᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ       ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠨᠢ ᠦᠩᠬᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠩᠬᠢᠯᠣᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠣᠷ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠠᠰᠢᠯ ᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠳᠠᠯᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠦᠡᠭᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠬᠡ ᠦᠡᠭᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠣᠪᠠᠯ ᠨᠠᠩ ᠠᠶᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠦᠡᠭᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠢᠷᠠᠭᠦᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠦᠡᠭᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠯ ᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠡᠭᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠠᠶᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠨᠠᠮᠠᠯᠳᠠ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠡᠭᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠨᠠᠮᠠᠯᠳᠠ ᠡᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠢᠭ ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠪᠢᠡᠭᠵᠢᠯᠢᠠ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰᠳᠣ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠂ ᠦᠠᠳᠠᠬᠡᠳᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠬ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠡᠭᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠡᠭᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠠᠠᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ᠂ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠣᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠦᠡᠭᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 1.8% ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠡᠭᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ᠶᠠᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠡᠭᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ  ᠳᠤ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠄ ① ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠤᠬ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠯᠬᠡᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠬ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠠᠭᠦᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ᠂ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︔ ② ᠱᠦᠭᠦᠭᠦ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠦᠡᠭᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠱᠦᠭᠦᠵᠣ ᠲᠣᠩᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠱᠦᠭᠦᠭᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠱᠦᠭᠦᠭᠦ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠱᠦᠭᠦᠭᠦ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠱᠦᠭᠦᠭᠦ ᠶᠠᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠱᠦᠭᠦᠭᠦ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠴᠣ᠋ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︔ ③ ᠶᠠᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠦᠡᠭᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠴᠢ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠤᠬ ᠲᠣᠯᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠬ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠨᠢᠮᠬᠡᠠ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠨᠣᠬᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ︔ ④ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠡᠭᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠸᠠᠯᠧᠨ᠋ᠲᠳᠣ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠣᠠ ︵三价铁离子︶ ᠤ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠠᠭᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠡᠭᠬᠡᠳᠣ ᠲᠠᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠶᠣ ᠹᠠᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠶᠣᠮ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕