ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
      ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠣ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠡᠷ ᠪᠤᠶᠣ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠠᠰᠢᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠶ᠎ᠠ᠄      1᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠪᠠᠷᠯᠠᠵᠣ ᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠰᠢᠬᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠯᠢᠲᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 250~300g ᠨᠢᠰᠢᠩᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠨᠦᠭᠦᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠣᠠ ᠠᠷᠢᠭᠤᠣᠠᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠠᠪᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠣᠠ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ  ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠭᠦᠯᠳᠠᠬᠡᠭᠦ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠯᠳᠠᠬᠡᠭᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠬ ᠪᠤᠶᠣ ᠭᠦᠯᠳᠠᠬᠡᠭᠦ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠤᠣᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠰᠢᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠮᠣᠷᠠᠣᠠ ᠪᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠪᠠ ᠠᠯᠮᠣᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠯᠢᠲᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 100g ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠬᠢᠵᠣ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠪᠤᠴᠠᠯᠬᠤ ᠦᠶᠠᠰ ᠠᠷᠢᠭᠤᠣᠠᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠤᠸᠠᠠᠲᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠯᠣᠩᠬᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠬᠠᠪᠬᠠᠭᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠯᠣᠩᠬᠤᠠ ᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃       2᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠳᠠᠩ ᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ       ᠴᠣᠯ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠬᠤᠯᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ 1∶1.5  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠢᠭᠠᠣᠠ 5~6 ᠴᠠᠬ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠠᠭᠤᠰᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠭᠦᠬᠡᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠠᠶᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃      3᠂ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡᠳᠠᠩ ᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ       ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠹᠠᠯᠠᠩ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠣ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠶᠣ ᠰᠦᠯᠢᠶᠣᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠨᠦᠳᠣᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠦᠳᠣᠵᠣ ᠬᠡᠮᠬᠡᠯᠣᠬᠡᠣᠠ 1kg ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ 1.5kg ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠬᠢᠵᠣ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠯᠣᠩᠬᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠣ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠳᠠᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠣ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕