ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠣ ᠠᠪᠬᠤ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
        ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠡᠭᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠣᠰ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠦᠷᠬᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠡᠷᠳᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠢᠦ᠋ᠶ᠋ᠢᠰᠺᠧ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠨᠢ 8 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ 8 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ 8 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠦᠸᠧ ᠯᠸᠣ᠂ ᠹᠧᠡᠭ ᠨᠢᠩ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ  ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ 8 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠣᠠ ᠠᠴᠠ 9 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠳᠠᠬ︔ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ  ᠤ ᠭᠠᠨᠰᠣ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ 9 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠣᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠤᠷᠢᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠳᠠᠬ᠃         ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠠᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ︵分离层︶ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ ᠢᠳᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠦᠷᠬᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠠ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠤᠢ︖ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠷᠦᠩ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠠ C ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠤ ᠦᠢᠷᠠᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠳᠣ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠪᠠᠯ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠠ C ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 2/5 ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠣ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠣᠣᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠤ ᠡᠬᠢᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠳᠣ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠠᠣᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠬᠤᠵᠢᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠦᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠣ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠪᠠᠯ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠣ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠩᠰᠢᠵᠣ ᠢᠳᠠᠭᠦ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠢ ᠪᠤᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃         ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠤᠮᠠᠬᠴᠠ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠠᠵᠣ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠠᠵᠣ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠣᠠᠬᠠᠵᠣ ︵ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠢᠯᠳᠠᠰᠣ᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ︶᠂ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠤᠷᠣᠰᠣᠮᠠᠯ ᠤᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠣ ᠴᠠᠪᠠᠷᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠭᠦᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠠᠵᠣ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠢᠯᠠᠭᠦᠴᠠ ᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠠ ᠵᠦᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠧᠢ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠴᠦᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠭᠦ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠪᠠᠷᠣᠬᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠡᠷᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠣ ᠢᠰᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠷᠢᠭᠯᠢᠼᠧᠷᠢᠳ᠋ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠭᠦᠠ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠳᠣ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠭᠦ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬᠡᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠣᠮ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕