ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
     1᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ       ᠴᠢᠬᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠤᠷᠣᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠰᠠᠴᠣᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠭᠤᠣ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠶᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ︵ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ 300~400mm ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ︶ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠴᠦᠯ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠬ ᠴᠦᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠠᠬᠡᠳᠠᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠤᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠪᠳᠣᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠠᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠴᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 30~35kg ᠦᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠣᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠷᠳᠠᠩ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 1~2 ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠠᠪᠳᠣᠬᠡᠪᠠᠯ ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠭᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠰᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩ᠂ ᠭᠤᠣ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠦᠳᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠨᠣᠷᠠᠵᠣ ᠢᠪᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠷᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠶᠣᠬᠡᠠ ᠨᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠬᠤ ᠡᠰᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠴᠠᠬ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠶᠢ 1~2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠴᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      2᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ       ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠳᠣ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠣ ᠭᠠᠩᠭᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠬ ᠤᠷᠣᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠦᠴᠢᠯᠳᠣ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠬ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠯᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠶᠠᠩ ᠨᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 576.4mm ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ 2800~3100m ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ 1959 ᠤᠠ ᠤ 12 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ 1330 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠠᠣᠠ᠂ 1960 ᠤᠠ ᠤ 7 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠠ ᠦᠵᠡᠭᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 8985 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠴᠢᠬᠢ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 45% ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠯᠠᠠᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠯᠠᠠᠵᠸᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠵᠣ 1982 ᠤᠠ ᠤ 7 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠠᠴᠠ 22 ᠤᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠭᠤᠣ ᠯᠠᠠ ᠱᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠳᠤ 78.3hm2 ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ᠂ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 7.5kg ᠦᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 10 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠠ ᠦᠵᠡᠭᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 14745 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠴᠢᠬᠢ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 75% ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠢᠷᠠᠬᠡᠳᠣᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠢ ᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ 6~7.5kg ᠦᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠦᠠ ᠡᠣ ︵运五︶ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ 5~7 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠰᠴᠣ 660~1300hm2 ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠭᠦᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃       ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠣᠰᠳᠠᠬ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠠ ᠨᠢ 0.3~0.5 ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ 0.3 ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠷᠬᠡᠢ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢᠷᠠᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ 6 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠠᠴᠠ 7 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠲᠠᠷᠢᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 40~50m ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       3᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠬ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠳᠣ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠷᠣᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠠᠬᠡᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠰᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠨᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠦᠰᠴᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠬ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠳᠣ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ 7~9 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠠᠨᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠣᠠ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠳᠣ ᠭᠠᠩ ᠢ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦᠴᠠᠠ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠄ ① ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠣ ᠤᠰᠣ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠢᠳᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠰᠣ ᠶᠢ 3% ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ︔ ② ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠪᠳᠣᠵᠣ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ 7~9 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠰᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠣᠬᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠪᠠᠯ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠷᠬᠡᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠡᠪᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︔ ③ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ᠂ ᠡᠪᠤᠯ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠤᠣ ᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠰᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ 10%~14%᠂ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠷᠣᠵᠣ 7%~10% ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠣᠰᠳᠠᠬ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠦᠩᠬᠡᠵᠣ 4%~7% ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠰᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃        4᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ         ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠠ ᠳᠤ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠬᠰᠢᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠄ ① ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠩᠬᠡᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠦᠳᠠᠯᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠴᠠᠬ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ ② ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠬᠠᠳᠠᠵᠣ ᠤᠰᠣ ᠲᠣᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠰᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ︔ ③ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠠ ᠰᠦᠯᠢᠶᠣᠣ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠤᠯᠭᠤᠳᠠᠬ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ︔ ④ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠳᠣ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣ ᠲᠣᠩ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠠᠷ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠽᠣᠲ ᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠳᠣᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠺᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠳᠠᠮᠠᠬ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠶᠣᠮ︔ ⑤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ  ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠪᠠᠯ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠷᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠦᠮᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠢ ᠠᠯᠠᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕