ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
    1᠂ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠦᠭᠦ       ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠩ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠣᠮᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠩᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠴᠣ᠋ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ᠂ ᠦᠷᠠᠯᠠᠭᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠠᠰ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠠ ᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠤᠴᠠᠷᠠᠳᠠᠬ ᠲᠣᠷᠣᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠣ᠋ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠬ ᠡᠬᠡ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ 4~5 ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠪᠠᠯ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ 9~10 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠬᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠵᠢᠮᠢᠰᠳᠣ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ 8 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠳᠠᠬ ᠶᠣᠮ᠃ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠦᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠡᠬᠡ ᠮᠣᠳᠣᠠ  ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠴᠢᠵᠣ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠳᠣᠣᠠᠬᠠᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠣ ᠪᠤᠰᠣ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠬᠡᠰᠣ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠠᠭᠦᠭᠦ  ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ᠂ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠯᠳᠠᠭᠦᠣ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠬᠤᠯᠣᠰᠣᠠ ᠰᠠᠬᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠠᠢ ᠶᠣᠮ ᠤᠤ᠂ ᠰᠦᠯᠢᠶᠣᠣ ᠲᠠᠯᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠴᠣᠬᠢᠵᠣ ᠤᠨᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠣ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠣ 24 ᠴᠠᠬ ᠲᠠᠪᠳᠣᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠮᠬᠡᠴᠢᠵᠣ᠂ ᠱᠠ ᠪᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ  ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷᠮᠠᠳᠠᠵᠣ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭ᠍ᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠰ ᠤᠭᠤᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠬᠡ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠨᠠᠰᠣ ᠵᠢᠯ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠴᠠᠬ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠬᠯᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ 10kg ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ  ᠠᠴᠠ 0.5~0.75kg ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃      2᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠦᠮ᠂ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠰᠣ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠷᠳᠠᠩ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠬ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠪᠤᠶᠣ ᠰᠦᠪᠠᠷᠬᠡᠭ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 1m ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠪᠠᠯ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠷᠠᠯᠰᠡᠭ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠤ ᠡᠬᠡᠪᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠣᠬᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠭᠤᠣ ᠪᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃       ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠄ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠄ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠡᠷᠯᠢᠰᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠤᠷᠳᠣ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠂ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠰᠣ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦ᠄ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠭᠦᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠬᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠰᠴᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠤᠰᠣ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠰᠣ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠦᠠ ᠪᠤᠯᠠᠵᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠷ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠭᠦᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠬ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠢ 60000kg/hm2᠂ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠺᠠᠯᠼ ᠢ 300kg/hm2 ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠣᠠᠬᠠᠬᠤ᠄ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯᠳᠣ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠤᠰᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ ᠡᠮ ᠳᠤ ᠹᠤᠷᠮᠠᠯᠢᠠ ︵ᠮᠧᠲ᠋ᠢᠯ ᠠᠯᠳᠧᠬᠢᠳ᠋︶᠂ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠡᡁᠯᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢᠲᠷᠳᠣ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠡᠳ᠋ ︵五氯硝基苯醌合剂︶ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 50ml ᠡᠮ ᠰᠦᠷᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ 40% ᠶᠢᠨ ᠹᠤᠷᠮᠠᠯᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ 6~12L ᠤᠰᠣ ᠨᠠᠮᠠᠵᠣ ᠰᠢᠩᠬᠡᠯᠠᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 10~15 ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠦᠷᠴᠢᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ︔ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠤᠣᠷᠠᠳᠣ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠤᠰᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ 50% ᠶᠢᠨ ᠤᠺᠲ᠋ᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠳᠣ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠢᠳᠠᠮᠯᠡᠭᠴᠢ ︵辛硫磷乳剂︶ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠣᠷᠠᠳᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       3᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ 4 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠴᠠᠬ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠤᠷᠢᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 10℃ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠴᠢᠬᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠤᠰᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠴᠣᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠣᠷᠠᠬᠯᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠂ ᠰᠠᠴᠣᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠴᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠷᠠᠬᠯᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠤᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢ 4cm᠂ ᠭᠦᠠ ᠢ 2~2.5cm᠂ ᠵᠣᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ 20~25cm ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠷᠬᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠴᠣᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠲᠠᠷᠠ᠂ ᠵᠣᠷᠠᠬᠯᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠲᠠᠷᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠴᠢᠵᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ 1~2cm ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠴᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 75kg/hm2 ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠳᠡᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠭᠦᠠ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠨᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ ᠹᠧᠡᠭ ᠳᠤ 10~12 ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ᠂ 18 ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠣ ᠶᠠᠩ ᠳᠤ 4~7 ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ  ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠠᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠰᠦᠷᠴᠢᠠ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠲᠣᠯᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠡᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠠᠬᠳᠠᠠ ᠰᠢᠷᠠᠬᠳᠣᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠰᠣ ᠰᠦᠷᠴᠢᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠬ ᠰᠠᠭᠦᠳᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠴᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ  ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢᠯᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ 50% ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠸᠧ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠯᠢᠩ ︵多菌灵︶ ᠢ 500 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠩᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ 70% ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠸᠧ ᠪᠥ᠋ ᠶᠢᠨ ︵托布津︶ ᠢ 800 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠩᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠰᠠᠴᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ︵ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠴᠢᠵᠣ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠦᠭᠦᠭᠦ︶ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠠ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ  ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠬᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠳᠤ 3~5 ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠤᠷᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠵᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠭᠳᠠᠬᠡᠵᠣ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠠ ᠴᠢᠬᠢᠠ ᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠶᠣᠮ᠃ ᠴᠢᠬᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠳᠤ 10~12 ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠤᠷᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ ︵ᠴᠢᠬᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ︶᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 45 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠴᠢᠬᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 45~50 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠰᠣᠵᠣ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠠᠷᠴᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠢᠬᠢ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠰᠣ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠤᠰᠣᠳᠣᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠣᠳᠠᠬ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠰᠢᠷᠣᠭᠦᠠ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠰᠣ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠬᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠠᠽᠣᠲ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ︵ᠰᠢᠬᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋︶ ᠢ 150~225kg/hm2 ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠴᠣᠬᠤ ︵金龟子︶᠂ ᠰᠢᠷᠣᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢ ︵地老虎︶ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠤᠣᠷᠠᠳᠣ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠪᠠᠯ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠺᠠᠯᠼ ᠢ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠪᠤᠶᠣ 3911 ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ 30cm ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠰᠢ ᠨᠢ 0᠂ 3cm  ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠴᠠ 37᠂ 5~40᠂ 5 ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠠᠩᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ ᠶᠣᠮ᠃        4᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ       ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠠᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠳᠠᠬ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠭᠧᠠ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ ᠤᠳᠣᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠰ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ  ᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦᠴᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠠᠮᠠᠬ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠣ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠠᠷᠠᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠣ ᠦᠷᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠠᠯ ᠴᠢᠬᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠣ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠠ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠦᠷᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠦᠷᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠣ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠳᠣᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠮᠣᠰᠣᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠦᠷᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠫᠸᠡᠭ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ︵1︶ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠷᠳᠠᠩ᠂ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ᠂ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠪᠤᠶᠣ ᠰᠦᠪᠠᠷᠬᠡᠭ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯᠳᠣ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠄ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠦᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ 2~3 ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ 3 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠣᠠ ᠠᠴᠠ 4 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠤᠷᠣᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ 0℃~4℃ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠦᠢᠳᠠᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠠᠵᠣ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠣ ᠠᠯᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠯᠠᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠬ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠢ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 90000kg ᠪᠠ ᠬᠡᠳᠣ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ  ᠤᠨ ᠺᠠᠯᠼ ᠢ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 300kg ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠺᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠤᠣᠷᠠᠳᠣ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢ 40cm᠂ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠢ 20cm᠂ ᠲᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠭᠤᠣ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠠ ᠢ 30cm᠂ ᠲᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠶᠢ 6~7m ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ 10m ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠣᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ᠄ ᠡᠬᠡ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠷᠬᠡᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠣᠠ 15~20cm ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠤᠷᠣᠰᠣᠮᠠᠯ ᠤᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠠᠪᠳᠣᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃       ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ᠄ 4 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠠᠣᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭ᠍ᠴᠠ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠯᠠᠩ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠦᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ᠂ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ 20cm᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ 8~10cm ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ 1~2 ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠳᠣ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠩᠭᠤᠷᠣᠣ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠳᠣᠬᠡᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ᠄ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ① ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠄ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠬᠢᠭᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠰᠣᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠤᠰᠣ ᠬᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 80% ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠬᠡᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠳᠣ ᠤᠬᠤᠷ ᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ︾ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 10 ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤᠰᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠣ ᠬᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ② ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠷᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠴᠠᠬ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠣᠠ 10cm ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠣᠶᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠡᠭ᠍ᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ ᠢᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠣᠶᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠣ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠡᠳᠣᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠡᠷᠳᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ③ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠄ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠰᠣᠬᠤ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠴᠢᠬᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 20cm ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 75kg ᠠᠽᠣᠲ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 8 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠠᠣᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠽᠣᠲ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠢ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 150kg ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠦᠳᠦᠭ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠤᠣᠷᠠᠳᠣ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠵᠣ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ 50% ᠶᠢᠨ ᠤᠺᠲ᠋ᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠳᠣ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠢᠳᠠᠮᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ 500~1000 ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠩᠬᠡᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠠᠷᠴᠢᠵᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃         ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠦ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠵᠦᠢᠯ  ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠤᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠪᠤᠰᠣ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ︵ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠤᠰᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ︶ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ︵2︶ ᠶᠠᠬᠡ ᠫᠸᠡᠭ ᠳᠤ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠰᠦᠯᠢᠶᠣᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠫᠸᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠫᠸᠡᠭ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠷᠣ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠡᠷᠳᠠ ᠤᠷᠢᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠪᠠᠯ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠰᠦᠯᠢᠶᠣᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠫᠸᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ 30~40 ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠷᠢᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠫᠸᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠶᠠᠬᠡ ᠫᠸᠡᠭ ᠳᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠄       ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠣᠠᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠫᠸᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ᠂ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠲᠣᠯᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠠᠵᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ  ᠠᠴᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠢᠭᠤᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 50% ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠸᠧ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠯᠢᠩ ᠢ 500~800 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠩᠬᠡᠯᠠᠬᠡᠣᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ 20 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠠᠪᠳᠣᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃       ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠤᠰᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠢᠩᠬᠢᠪᠠᠯ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠯᠠᠰᠣ᠂ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠦᠨᠠᠰᠣ ᠪᠤᠢ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ 5᠄ 3᠄ 1 ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ᠶᠠᠬᠡ ᠫᠸᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠦᠳᠠᠰᠢ ᠤᠷᠣᠢ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠪᠤᠷ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠦᠯᠢᠶᠣᠣ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠵᠣ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ 20℃~30℃᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ 70% ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       5᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠩ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠩ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠢᠬᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠦᠷᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠮᠣᠳᠣᠯᠢᠬᠵᠢᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠨᠦᠢᠳᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠰᠦᠯᠢᠶᠣᠣ ᠫᠸᠡᠭ ᠪᠤᠶᠣ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠨᠠᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠰᠦᠷᠴᠢᠭᠦ ᠲᠣᠨᠣᠬᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠴᠢᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠤᠷᠣᠬᠰᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ︵1︶ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ ᠠᠪᠬᠤ᠄ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠠ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ ᠠᠪᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠪᠦᠷ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠡᠬᠡ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠯᠢᠬᠵᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠵᠣ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠮᠣᠳᠣᠯᠢᠬᠵᠢᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠣᠬᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ᠦᠷᠯᠣᠬᠡ ᠡᠷᠳᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ ᠰᠠᠭᠦᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠰᠦᠯᠢᠶᠣᠣ ᠤᠭᠤᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠣ ᠤᠰᠣ ᠠᠯᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠰᠦᠯᠢᠶᠣᠣ ᠤᠭᠤᠳᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠦᠬᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠭᠦᠴᠢᠯᠳᠦ᠋ᠷᠣᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ 10~15cm ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠪᠠᠯ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠦ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠵᠣᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠦ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ︵2︶ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ ᠶᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ᠄ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠤᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠤᠷᠮᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠢᠭᠤᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ 50% ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠸᠧ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠯᠢᠩ ᠢ 500~800 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠩᠬᠡᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠶᠣ 0᠂ 2% ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠺᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠰᠣᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠴᠠᠬ ᠲᠠᠪᠳᠣᠬᠡᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠮᠣᠠ  ᠨᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠠᠬᠡᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠮᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠲᠠᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠰᠢᠩᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠣᠠᠬᠡᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠣᠠᠬᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠶᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠶ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ ABT 1 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠣᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠶᠣ ᠢᠠᠳᠣᠯ ᠪᠦᠲ᠋ᠠ ᠭᠦᠴᠢᠯ ︵吲哚丁酸︶ ᠢ 50×10-6 ᠪᠤᠶᠣ 25×10-6 ᠶᠢᠨ ᠦᠣᠠᠬᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ 3~4cm ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ 20℃~25℃ ᠤᠨ ᠡᠮᠳᠣ ᠤᠰᠣᠠ ᠳᠤ 14~16 ᠴᠠᠬ ᠲᠠᠪᠳᠣᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠷᠯᠣᠬᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠳᠣᠬᠡᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠦᠷᠯᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ 6~9 ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠳᠣᠯᠳᠠ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠨᠦᠭᠦᠵᠣ ᠰᠦᠷᠴᠢᠪᠠᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠶᠣᠮ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠳᠣᠯᠳᠠ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠮᠠᠠᠵᠢᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃       ︵3︶ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ᠄ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠰᠣ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠣ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ 20~25cm ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠪᠤᠶᠣ ᠭᠦᠯᠣᠷ᠎ᠠ ︵泥炭︶ ︵ᠪᠤᠶᠣ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠮᠣᠷᠢᠠ ᠪᠠᠭᠠᠰᠣ︶ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠪᠠ ᠭᠦᠯᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ 1᠄ 1~3᠄ 1 ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠠ 5~10cm ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠲᠠᠪᠢᠰᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃         ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ 3cm×7cm᠂ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ 3~5cm ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠶᠠᠬᠡᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠩᠬᠡᠬᠡᠠ ᠬᠢᠰᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠰᠦᠷᠴᠢᠠ ᠤᠰᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠳᠠᠴᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ ᠪᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠳ᠋  ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ︵4︶ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ᠄ ᠶᠠᠬᠡ ᠫᠸᠡᠭ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠫᠸᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠤ 70%~90%᠂ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ 20℃~30℃ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 30℃ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠣᠷᠠᠪᠠᠯ ᠰᠦᠯᠢᠶᠣᠣ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠵᠣ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ 2℃~3℃ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠫᠸᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠦᠬᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠮᠠᠨᠠᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠰᠦᠷᠴᠢᠨ᠎ᠠ ︵ᠪᠤᠶᠣ ᠰᠦᠯᠢᠶᠣᠣ ᠰᠦᠷᠴᠢᠭᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠤᠬᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ︶᠃ ᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠬᠡᠯᠠᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠰᠣᠷᠢᠠᠵᠢᠠ ᠨᠠᠬᠡᠯᠠᠬᠡᠢ ᠤᠬᠰᠠᠷᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠵᠣ ᠬᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠵᠣ ᠬᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠣᠠ ᠲᠣᠰᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ 90% ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠰᠦᠷᠴᠢᠪᠠᠯ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠰᠣᠠ ᠲᠣᠰᠣᠯ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠷᠴᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠦ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ 30% ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ 20% ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ 7~8 ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ 10~15 ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 2~3 ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠶᠠᠬᠡ ᠫᠸᠡᠭ  ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠬᠡᠪᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠣᠰᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠬᠡ ᠫᠸᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ︵5︶ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠭᠦ ᠪᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠄ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠲᠣᠯᠠ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ 18~20cm ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠵᠣ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ  ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠦᠢᠳᠠᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠴᠢᠵᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠣ ᠠᠯᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 50cm᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ 10cm ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠢᠠ ᠤ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲᠷ ᠨᠢ 0.8cm᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ 5 ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕