ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠲ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
     1᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠣᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠮᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ       ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠤᠷᠣᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠬᠢ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠣᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠮᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠮᠡᠭᠴᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1985 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠣ ᠪᠠᠬᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠣᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠣᠷᠢᠬ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠷᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠬᠡᠯᠪᠠᠶᠢᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ  ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠣᠯ ᠢᠯᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠢᠶᠠᠩᠼᠧ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠧᠯᠠᠠ᠂ ᠢᠣ ᠢᠣᠢ᠂ ᠡᡁᠧᠪᠸᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠣᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠵᠦᠸᠧ ᠯᠣ᠋᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠴᠸᠡᠭ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠣ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠ᠂ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠠ C ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠠᠨᠰᠣ᠂ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠡᠭᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ 13 ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠤᠠᠴᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠬᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠣ 5 ᠲᠠᠰ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ 10 ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠱᠠᠠᠰᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠮᠣᠵᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ︵ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ︶ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠣᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ︵ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢ︶ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠭᠦ ᠡᠬᠡ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠤᠯᠠᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠦᠷ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠣᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠪᠤᠶᠣ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       2᠂ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠣᠮᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ      1987 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ 3 ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 227 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ 1992 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ 91 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 368 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠬᠡᠳᠣ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠰᠢᠠ ᠤ ᠤᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠦᠨᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢᠣᠠᠬᠠᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠬᠡᠳᠣ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ᠂ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠬ᠂ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠩ ᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ︵种质︶ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠰᠣ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦ ᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠭᠦᠣ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠩ ᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦ ᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠵᠣ ᠲᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠬᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠯᠢᠰᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ ᠲᠠᠭᠦᠭᠦ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠥ᠋ ᠰᠢᠠ᠂ ᠱᠠᠠᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠩ ᠱᠸᠣ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃       ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠩ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠣᠰᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠣᠰ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃       3᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ      1987 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ  ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠵᠣ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1989 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠵᠣ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠡᠷᠢᠶᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠣᠳᠣ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ 3 ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ 1988 ᠤᠠ ᠪᠠ 1990 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢ ᠨᠢᠩ᠂ ᠱᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠩ ᠱᠸᠣ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠤᠨ ᠹᠥ᠋ ᠰᠢᠠ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠶᠠᠠ ᠱᠦᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠤ ᠰᠦᠢ ᠯᠢᠩ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠲᠤ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠦᠷᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠲᠤ ᠴᠣ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠶᠠᠬᠡ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠷᠣᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠣ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠬᠡᠰᠣ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠤᠳᠣ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠹᠥ᠋ 1 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠹᠥ᠋ 2 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠤᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠢ ᠯᠢᠩ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ 1993 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠡᠷᠢᠶᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠣᠳᠣ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠠᠴᠠ 14 ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠩ ᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠷᠣᠰ  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠦᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      1990 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ 4 ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠣᠰ  ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ 7 ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1991 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠢ ᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ 7 ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠲᠣᠷᠰᠢᠪᠠ᠃ 1993 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ᠂ 1 ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 23000 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠷ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠩᠭᠦᠢ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠣ᠂ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠰᠣ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠶᠣ ᠦᠷᠬᠡᠰᠣ  ᠨᠢ ᠴᠦᠬᠡᠠ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕