ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠳ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
    ︵ᠨᠢᠬᠡ︶   ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠬ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠮᠦᠠ᠃       ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠲᠦᠯᠠᠰᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1986 ᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠲᠦᠯᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠲᠦᠯᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠲᠦᠯᠠᠰᠢ 25. 3% ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ︽ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠬ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠰᠠᠶᠢᠷᠡᠭ ᠰᠢᠩᠬᠡᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠠᠮᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠪᠠ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠰᠢ ᠰᠦᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠣ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ ᠲᠦᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠸᠡᠭ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠡᠣ ᠭᠧᠣ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠠ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠵᠣ 70~140 ᠭᠦᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠭᠦᠴᠣ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠵᠣ ᠲᠠᠷᠠ ᠭᠦ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠷᠡᠭ ᠰᠢᠩᠬᠡᠠ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠠ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠣ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 170kg ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠬᠠᠶᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ 18 ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ 13.82 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠠᠷᠡᠭ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠲᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃       ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠯᠠᠰᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠯᠠᠰᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ᠂ ᠢᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠣᠵᠣ ᠤᠬᠳᠣᠯᠵᠣ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠦᠭᠦᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠸᠡᠭ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠡᠣ ᠭᠧᠣ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ 4 ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ 7.8~10.5t ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠦᠯᠠᠰᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ 6~8t ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠳᠣ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠳ᠋ᠸᠡᠭᠺᠸᠣ ᠳᠤ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠠ  ᠳᠤ 6~8t/km2 ︵4 ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ︶ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠨᠰᠣ᠂ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠮᠣᠵᠢ ᠤᠷᠣᠠ 22 ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠣᠳᠣᠯᠢᠬ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠨᠢ 20315kJ/kg ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ᠂ 2 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠠᠳᠣᠵᠣ ᠤᠬᠳᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠷᠠᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ᠂ 2~3 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠷᠰᠣ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠣᠵᠣ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ       ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ ᠲᠠᠴᠢᠷᠳᠠᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠠᠶᠣᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ ᠯᠢ ᠪᠦᠸᠧ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ᠄ ︽ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ ᠲᠠᠴᠢᠷᠳᠠᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠰ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠦ᠋ᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ 15% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ  ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠡᠣᠠ 30% ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ · · · · ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 4000000km2 ︵4 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ hm2 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ 41% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠴᠢᠷᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ 670000 ᠠᠴᠠ 1330000hm2 ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠬᠡᠵᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢᠳᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ 23% ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠲᠠᠴᠢᠷᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ 68% ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠲᠠᠴᠢᠷᠳᠠᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠵᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠬᠤᠵᠢᠣᠠ 330 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠮᠠᠠ hm2 ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂   ᠤᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ 1800000hm2 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ  ᠢ 380000hm2 ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠳᠣ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠷᠰᠢᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠭᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠬ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠴᠢᠷᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣᠵᠢᠭᠦ ᠪᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠠ᠂ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠨᠢ ᠲᠣᠷᠦ᠋ᠢᠳᠠᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ 1993 ᠤᠠ  ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠪᠠ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠣᠩ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠰᠦᠢᠳᠣᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠰᠦᠷᠠᠬᠡᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠄ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠵᠣ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠴᠢᠷᠳᠠᠯ ᠡᠯᠠᠰᠣᠵᠢᠯ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠠ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠦᠣᠠᠳᠠᠷ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠽᠣᠲ ᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ︵ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ 10%~20%᠂ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠦᠬᠡᠭᠦ 2.5%~5%᠂ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠯᠢᠭ 20%~30%᠂ ᠠᠽᠣᠲ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢᠮᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ 30%~45%︶ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠪᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠪᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ 24.15%᠂ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠦᠬᠡᠭᠦ 4.2%᠂ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠯᠢᠭ 17.41%᠂ ᠠᠽᠣᠲ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢᠮᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ 45.08% ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠷᠣ ᠴᠠᠷᠭᠠᠰᠣ ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠢᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠬᠡ hm2 ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 15945kg ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡ hm2 ᠪᠤᠷᠣ ᠴᠠᠷᠭᠠᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ 6305kg ᠤᠨ 2.5 ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ 0.13km2 ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠴᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ  ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ 5kg ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ 30% ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠬᠡ᠂ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠮᠠᠯ ᠪᠦᠷ ᠲᠣᠷᠠᠳᠠᠢ ᠢᠳᠠᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠠ  ᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠪᠠᠯ ᠰᠦᠠ ᠤ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠦᠷᠬᠡᠰᠣ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠳᠣ︾ ᠨᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠷᠬᠡᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠷᠤᠬ ᠲᠤ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠦᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠨᠣ᠋ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ᠂ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷᠳᠣ ᠺᠧᠲ᠋ᠣᠠ᠂ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷᠳᠣ ᠦᠬᠡᠭᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ ᠤᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠨᠠᠮᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠱᠠᠠᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠩ ᠱᠸᠣ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠪᠠᠯ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠴᠣ ᠦᠡᠭᠬᠡ ᠵᠢᠰᠣ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠦᠯᠣ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠤᠠᠳᠣᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ 100% ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 3.8kg ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ 36.1% ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠦᠡᠭᠬᠡ ᠵᠢᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠨᠠᠢ᠂ ᠤᠠᠳᠣᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ 87% ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠠ ᠴᠣᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠪᠠᠯ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 24.3% ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠮᠪᠤᠬᠡᠯᠢᠭ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 42% ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠮᠪᠤᠬᠡᠯᠢᠭ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦᠴᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠠ ᠴᠣᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬ ᠶᠣᠮ᠃       ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ       ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠽᠣᠲ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠠᠪᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠦᠣᠠᠬᠡᠠ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ 4~5 ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠵᠣᠯᠭᠠᠷᠠᠠ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 4500~5250kg ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠽᠣᠲ  ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠢ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠸᠣ ᠢᠣᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠤᠬᠳᠣᠯᠵᠣ ᠤᠨᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠣᠰᠣ ᠲᠠᠷᠢᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠣ᠋ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ  ᠨᠢ 45000~60000kg/hm2᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ 75000kg ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠣ ᠱᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠢᠣᠢ ᠹᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠤᠮᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ 1125~1500kg/h ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩ ᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠸᠧᠢ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠲᠠᠴᠢᠷ ᠨᠢᠮᠬᠡᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠠᠣᠠ 3~5 ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠶᠣᠣᠮᠠᠢ ᠰᠣᠯᠢᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠤᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ 300kg/hm2 ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠡᠣᠠ 1125kg/hm2 ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠷᠤᠬ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠴᠣ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ  ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠠᠪᠴᠢᠳᠣ ᠤᠳᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ 130%~230% ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠨᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲᠷ ᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠠ ᠫᠢᠡᠭ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠯᠦᠸᠧ ᠹᠥ᠋ ᠭᠧᠣ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ 1977~1987 ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ 60km2 ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ 57% ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠠ᠂ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ 1977 ᠤᠠ ᠳᠤ 1400~1600kg/hm2 ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ 1987 ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠳᠤ 2625kg/hm2 ᠭᠦᠷᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠳᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠦᠣᠠᠬᠡᠠ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠬ᠂ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 135 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠪᠤᠷᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭᠵᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ 30000kg ᠮᠦᠭᠦ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ 4 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ 240t ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ᠂ 8 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ 40000kg ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ 20 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ 2.5 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠣᠯᠠᠢ ᠠᠪᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 19 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠪᠤᠷᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 80~150 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠣᠠ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠬᠡᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠨᠠᠬᠡᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠢ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠪᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠦᠪ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕