ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
      ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠤᠰᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠣᠬᠳᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠣᠷᠦ᠋ᠢᠳᠠᠵᠣ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠠ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡ  ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ︾ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠦᠯᠠᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠤᠠᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃       ︵ᠨᠢᠬᠡ︶ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠠᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ       ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠯᠡᠭᠳᠠᠯ ᠬᠤᠷᠣᠬᠳᠠᠯ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠯᠡᠭᠳᠠᠯ ᠬᠤᠷᠣᠬᠳᠠᠯ ᠨᠠᠩ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠢᠷᠠᠭᠦᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠴᠢᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠨᠢᠮᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠢᠷᠠᠭᠦᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ ᠪᠦᠭᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠯᠡᠭᠳᠠᠯ ᠬᠤᠷᠣᠬᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠯᠡᠭᠳᠠᠯ ᠬᠤᠷᠣᠬᠳᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠮᠬᠡᠷᠠᠠ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠡᠩ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠢ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠠᠠ ᠱᠦᠢ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ 7 ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠡᠭᠬᠡᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠯᠡᠭᠳᠠᠯ ᠢ 75% ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠡᠭᠬᠡᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠢ 85% ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠦᠡᠭᠬᠡᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠴᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ 3% ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢ᠂ ᠦᠡᠭᠬᠡᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠢ 85.7% ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ᠃       ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ       ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ︾ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠭᠦ  ᠳᠤ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠤᠷᠣᠪᠠᠯ ᠤᠰᠣ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠰᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠣ ᠵᠦᠸᠧ ᠳ᠋ᠧ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩ ᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠸᠠᠩ ᠶᠣᠣ ᠰᠢᠶᠠᠩ ︵ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ︶ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ 0~80cm ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠳᠤ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠠᠴᠠ 0.14%~2.81% ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠬᠢᠭ  ᠢ ᠢᠯᠠᠣᠠᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ 7~10 ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 1000~3000kg/hm2 ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠽᠣᠲ ᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠬ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ  ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠢᠶᠠᠠ ᠱᠦᠢ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ 85% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠠᠴᠠ 32% ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ 0~60cm ᠭᠦᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ 1.00~1.18g/cm3᠂ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠨᠢ 1.07~1.26g/cm3︔ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ 55.5%~ 62.5%᠂ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ 59.9%~62.5% ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ 0~20cm ᠭᠦᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ  ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠢᠺᠷᠣᠪ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠴᠣᠯ ᠠᠽᠣᠲ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 0.0633%᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ  ᠠᠴᠠ 61% ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ︔ ᠴᠣᠯ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 0.1596%᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ 14% ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ︔ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠬ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 1.1798%᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ 42% ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ︔ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠬᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ 2.566mg/100g ︵ᠰᠢᠷᠣᠢ︶᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ 2. 5353mg/100g ︵ᠰᠢᠷᠣᠢ︶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠠ ᠤᠰᠣ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠯᠡᠭᠳᠠᠯ ᠬᠤᠷᠣᠬᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠵᠣ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩ ᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠸᠧᠢ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠲᠠᠴᠢᠷ ᠨᠢᠮᠬᠡᠠ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ︾ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠠᠣᠠ 3~5 ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠶᠣᠣᠮᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ 300kg/hm2 ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠡᠣᠠ 1125kg/hm2 ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠢᠯᠠᠷᠬᠡᠢ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠨᠢ ᠠᠨᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠣᠷᠤᠬ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠣ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠯᠠᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠳᠠᠵᠣ ᠦᠭᠦᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠡᠷᠠᠰ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠠ ᠫᠢᠡᠭ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠵᠣ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠸᠡᠭ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ  ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠷᠤᠬ ᠮᠣᠳᠣ  ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷᠭᠦᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠣ ᠸᠧᠠ ᠶᠦᠩ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠯᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠱᠠᠠᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠣ ᠯᠢᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠵᠢᠢ ᠬᠠᠠ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠠᠪᠴᠢᠳᠣ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ  ᠳᠤ ᠭᠦᠭᠰᠢᠠ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠣᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 6.3m᠂ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲᠷ ᠨᠢ 11.8cm ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ 65.79% ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠠ᠂ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲᠷ ᠨᠢ 162.22% ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠣ ︵Sdlix matsudana︶ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠱᠠᠠᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠪᠢᠶᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠱᠠ ᠱᠢ ᠮᠠᠣ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠬᠳᠣᠯᠵᠣ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠠᠳᠣᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ 35.29% ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠪᠠ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠷᠠᠯᠰᠡᠭ ᠮᠣᠳᠣ ᠮᠦᠠ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠷᠤᠬ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠳᠠᠴᠠ  ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠷᠤᠬ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠣ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠬᠠᠳᠠᠵᠣ ᠬᠤᠪᠠᠭ᠋ᠠᠶᠢᠷᠠᠵᠣ ᠦᠭᠦᠨ᠎ᠠ᠃       ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ       ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠤᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠰᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠵᠣ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠯᠢᠬ ᠬᠤᠵᠢᠷᠯᠢᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠵᠣ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠸᠡᠭᠺᠸᠣ ︵ ᠪᠠᠶᠠᠠᠭᠤᠣᠯ︶ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯ ᠤᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠭᠠᠣᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠣᠠ ᠤᠳᠣ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠦᠣᠠᠬᠡᠠ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠬ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠱᠸᠡᠭ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠣ ᠴᠸᠡᠭ ᠭᠦᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠨᠢ ᠤᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠪᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠦᠳᠠᠯ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠣ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡᠷᠠᠵᠣ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠬᠤᠯᠣᠰᠣ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠯᠢᠬ ᠬᠤᠵᠢᠷᠯᠢᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 0.7% ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠠᠣᠠ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠷᠬᠡᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠨᠢ ᠲᠣᠪᠤᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ︽ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠵᠠᠪᠰᠡᠭ︾ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ︽ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠣᠠᠬᠤᠵᠣ᠂ ᠠᠳᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︾ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕