ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
      ︵ᠨᠢᠬᠡ︶ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ       ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠡᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠵᠦᠭ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠡᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠵᠦᠭ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠠᠨᠳᠣᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠣ ᠮᠠᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ  ᠨᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 25℃ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ  ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠬ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠬᠡ ᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠮᠠᠠᠵᠢᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠷᠠᠯᠠᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠪᠢᠣᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠮᠣ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 200~500mm ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 500mm ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠣᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠬᠡ ᠪᠠ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠴᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠳᠡᠭ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠤᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠪᠠ ᠦᠷᠬᠡᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ  ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠦᠷᠬᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠮᠣ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠰᠦᠷᠠᠬᠡᠢ ᠨᠠᠩᠬᠢ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠤᠶᠣ ᠨᠠᠮᠤᠬ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠴᠢᠬᠢᠭᠯᠢᠭ ᠨᠦᠢᠳᠠᠠ᠂ ᠢᠯᠵᠠᠮᠠᠬ ᠡᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠯᠰᠡᠭ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠩ ᠬᠡᠷᠠᠯᠰᠡᠭ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠦᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠢᠯᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ 150~160 ᠯᠸᠦ᠋ᡁᠰ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠷᠤᠬ ᠮᠣᠳᠣ ︵ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠤᠳᠠ ᠬᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠢ︶ ᠪᠤᠶᠣ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ᠂ ᠦᠷᠠᠯᠠᠭᠦ ᠨᠢ ᠴᠦᠬᠡᠠ᠂ ᠡᠷᠳᠠ ᠭᠦᠭᠰᠢᠷᠠᠵᠣ ᠲᠣᠷᠦ᠋ᠢᠳᠠᠳᠠᠬ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠬᠠᠳᠠᠵᠣ ᠬᠤᠪᠠᠭ᠋ᠠᠶᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠲᠣᠷᠤᠬ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠩ ᠮᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠣᠷᠤᠬ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠢ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠷᠤᠬ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ 10~20m ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩ ᠢ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠰᠠᠬ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠪᠠ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠦᠮ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠣᠩ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠰᠠᠬ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠡᠰᠢ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠨᠠᠳᠣ ᠨᠠᠬᠡᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠢᠯᠳᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠬᠡᠷᠠᠰᠬᠡ ᠨᠠᠬᠡᠳᠠᠰᠣ ︵栅栏组织︶ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠮᠠᠬᠡᠢ ᠨᠠᠬᠡᠳᠠᠰᠣ ︵海绵组织︶ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ︔ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠣ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠢᠯᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠳᠠᠬ︔ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠢᠯᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠲᠣᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠰᠣ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠮᠢᠬᠠᠯᠢᠬ ᠨᠠᠬᠡᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠳᠡᠭ︔ ᠲᠦᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠨᠠᠳᠣ ᠨᠠᠬᠡᠳᠠᠰᠣ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠬ ᠭᠦᠴᠣᠯᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠭᠦᠰᠢᠷᠠᠵᠣ ᠬᠤᠷᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠬ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠨᠠᠣᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶᠠᠰ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠣᠬᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠣ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶᠠᠯᠠᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ︵光周期效应︶ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠯᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ 1973 ᠤᠠ ᠤ 6 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ 6 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠳᠤ 68 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠳᠣ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ 8 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 12.7% ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ 7 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠦᠮ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠣᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩ ᠢ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦᠴᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠩ ᠢ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦᠴᠠᠭᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠬ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ︵ᠰᠣᠬᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ︶ ᠲᠠᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃         ︵ᠲᠦᠷᠪᠠ︶ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ         ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠷᠬᠠᠬ ᠪᠤᠰᠣ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠷᠬᠠᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ pH ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠨᠢ 6.5~9.5 ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 1.1% ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠳᠤ ᠮᠦᠠ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 0.6% ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠣ᠋ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 0.6% ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠠ᠂ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠯ  ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ︵ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ 50cm ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠳᠠᠬ︶᠃ 0~20cm ᠤᠨ ᠦᠡᠭᠬᠡᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠯᠢᠬ  ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 5% ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠶᠠᠰ ᠲᠤ ᠴᠣ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 0.6% ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠮᠦᠠ ᠯᠠ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠬᠤᠵᠢᠷᠰᠠᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠠᠣᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃         ︵ᠲᠠᠪᠤ︶ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠽᠣᠲ ᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ         ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠱᠢᠷᠣ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢ ︵ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ︶ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ︵根瘤菌︶ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠹᠷᠠᠠᠺᠠᠶᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠭᠦᠠᠴᠢᠷ ︵弗兰 克氏内生菌︶ ︵Frankia sp︶  ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠬᠳᠣ ᠪᠠᠼᠢᠯ ︵放线菌︶ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠬᠳᠣ ᠪᠠᠼᠢᠯ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠽᠣᠲ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ - ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠡᠭᠬᠡᠳᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠷᠠᠩᠬᠡᠢ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠳᠦ᠋ᠢᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠤᠯᠠᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠱᠢᠷᠣ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠠᠽᠣᠲ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠲᠠᠰᠤᠬ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠺᠷᠣᠪ ᠤᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠮᠦᠭᠦᠠᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ  ᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠳᠣ ᠠᠽᠣᠲ ᠤᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠽᠣᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ  ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠽᠣᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠳᠠᠮᠠᠬ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠮᠵᠢᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠳᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠣᠠᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 47.2%᠂ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 1.8 ᠲᠠᠬᠢᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 3 ᠲᠠᠬᠢᠠ᠂ ᠠᠽᠣᠲ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠨᠢ 77.9% ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃         ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭᠦ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠭᠦᠠᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣ᠂ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ︵ᠵᠠᠩ ᠢᠣᠢ ᠱᠸᠡᠭ 1990︶ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃         ᠹᠷᠠᠠᠺᠠᠶᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠭᠦᠠᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠢᠠ᠂ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ ᠭᠦᠯᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠢᠠ ︵草炭土︶ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠭᠦᠠᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠣᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠠᠳᠣᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠬᠡᠳᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠣᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠄ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ  ᠤ ᠦᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠢᠰᠣᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠤᠬ 8~15 ᠡᠳᠣᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ︔ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠳᠣᠯᠢᠬᠵᠢᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠬᠳᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠡᠰᠠᠭᠦ  ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠯᠢᠬ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠠᠭ᠋ᠠᠶᠢᠷᠠᠠ ᠦᠭᠦᠳᠡᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕