ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
      ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ [Hippophae rhamnoides L. ] ︵沙棘︶ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠬᠡᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠬ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠬ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠶᠣ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠣᠷᠤᠬ ᠮᠣᠳᠣ ᠮᠦᠠ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 10m ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ  ᠨᠢ 2m ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠬ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠪᠳᠣᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠡᠭᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠠᠳᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠦᠭᠦᠷᠠᠩ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠭᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠣ ︵醋柳︶ ︵ᠱᠠᠠ ᠰᠢ︶᠂ ᠭᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ ᠦᠷᠬᠡᠰᠣ ︵酸剌︶ ︵ ᠱᠠᠠᠰᠢ︶᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠡᠰᠣ ︵黑剌︶ ︵ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ︶ ᠬᠡᠵᠠᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠳᠣ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠡᠭᠱᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠪᠤ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠣᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠴᠢᠷ ᠨᠢᠮᠬᠡᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ ︽ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠴᠢ︾ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃       ︵ᠨᠢᠬᠡ︶ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ       ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠪᠦᠰᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ᠂ ᠱᠠᠠᠰᠢ᠂ ᠡᡁᠧᠪᠸᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠣ᠂ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠰᠧᠴᠣᠸᠠᠠ᠂ ᠶᠦᠠᠨᠠᠠ᠂ ᠭᠦᠢᠵᠸᠣ᠂ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠮᠣᠵᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ᠂ ᠬᠢᠷᠢᠠ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ᠂ ᠱᠠᠠᠳᠦ᠋ᠩ᠂ ᠡᡁᠧᠨᠠᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠸᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠮᠣᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠤᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ 1300000hm2 ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ 90% ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ︾ ︵三北︶ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ 1170000hm2 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ 90% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃         ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ         ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠡᠬᠢᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠩ ᠲᠣᠳᠠᠮᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠠᠰᠢᠠ ᠤᠢ ᠪᠠ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠣᠠ  ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠬ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ 1985 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠵᠸᠡᠭ ᠶᠢᠩ᠄ ︽ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠳᠣ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠰᠢᠪᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ 6.6 ᠲᠦᠮᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠠ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠ᠃ 1978 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠨᠢ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ 1986 ᠤᠠ ᠳᠤ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ︵1986~1995 ᠤᠠ︶ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ 10 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ︾ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ 53000hm2 ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ︵1978~1985 ᠤᠠ︶ ᠤ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1995 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠠ  ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ 320000hm2 ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 64000hm2   ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ︽ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ︾ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠲᠠᠩ ᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠢ ᠶᠢ 133000hm2 ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ 50000hm2 ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠬᠡᠵᠣ᠂ 73000hm2 ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕