ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠥᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠦ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
     ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠥᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠡᠪᠠᠷ᠂ ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠡᠪᠡᠷᠳᠥ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠠᠷᠳᠥ᠂ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠷ ᠡᠪᠡᠷᠳᠥ᠂ ᠪᠥᠳᠥᠭᠦᠨ ᠡᠪᠠᠷᠳᠥ᠂ ᠬᠤᠮᠤᠭᠤᠷ ᠡᠪᠠᠷᠳᠥ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠡᠪᠠᠷᠳᠥ᠂ ᠭᠤᠵᠤᠭᠤᠷ ᠡᠪᠠᠷᠳᠥ ᠭᠡᠭᠦ︔ ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠡᠩᠭᠡᠳᠥ᠂ ᠮᠤᠨᠴᠤᠭᠳᠥ᠂ ᠬᠤᠪᠤ ᠴᠢᠭᠢᠳᠥ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠥᠰᠥᠳᠥ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠥ︔ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠮᠠᠶᠢᠵᠢᠭᠢ᠂ ᠬᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠩᠬᠠᠢ ᠭᠤᠶᠠᠳᠥ᠂ ᠶᠠᠷᠠᠳᠥ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠳᠥ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠥ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕