ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠦ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
    ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠥᠮ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠭᠥᠭᠡ᠂ ᠤᠷᠤᠭ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠰᠥ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠰᠥ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠰᠥ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ᠂ ᠭᠥᠭᠡ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ᠂ ᠭᠥᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠥ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕