ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠰᠥ ᠰᠢᠳᠥ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠦ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
      ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠥ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠰᠢᠳᠥᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠯᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠥᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠢᠰᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠥᠨ ᠳᠤ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠳ ᠰᠥᠨ ᠰᠢᠳᠥ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠢᠵᠥ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠰᠢᠳᠥᠨ ᠳᠤ  ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠥᠯᠡᠩ ᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠳ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠢᠵᠠᠯᠡᠩ ᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠥᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯᠡᠩ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠥ ᠭᠥᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠳᠥᠭᠦᠨ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕