ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠢᠮ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠡᠯᠡᠭᠦ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠢᠮᠨᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠮ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠬᠤᠮ ᠢᠮ᠂ ᠭᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢᠮ᠂ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠮ᠂ ᠤᠨᠢ ᠢᠮ᠂ ᠴᠤᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠮ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠥᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠮ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠥᠷᠭᠠᠨ ᠭᠢᠵᠥ᠂ ᠬᠤᠷᠰᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠢᠡᠭᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠮ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠥᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕