ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠥᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠦ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
       ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠥᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠪᠡᠷ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ᠂ ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠡᠪᠠᠷᠳᠥ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠠᠷᠳᠥ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠡᠪᠠᠷᠳᠥ᠂ ᠮᠢᠳᠠᠭᠠᠷ ᠡᠪᠠᠷᠳᠥ᠂ ᠭᠤᠵᠤᠭᠤᠷ ᠡᠪᠠᠷᠳᠥ ᠭᠡᠭᠦ︔ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ  ᠨᠢ ᠪᠥᠳᠥᠭᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠥ᠂ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠥ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠥ᠂ ᠤᠨᠵᠢᠭᠠᠷ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠥ᠂ ᠱᠤᠳᠤᠩ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠥ᠂ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠥ ᠭᠡᠭᠦ︔ ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠤ ᠴᠢᠭᠢᠳᠥ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠷ ᠴᠢᠭᠢᠳᠥ᠂ ᠡᠷᠵᠡᠭᠡᠷ ᠥᠰᠥᠳᠥ᠂ ᠲᠤᠯᠪᠤᠳᠥ᠂ ᠮᠤᠩᠴᠤᠭᠳᠥ᠂ ᠮᠠᠩᠭᠡᠳᠥ ᠭᠡᠭᠦ︔ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠶᠢᠭᠢ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠢᠪᠠᠷᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠯᠵᠢᠩ᠂ ᠭᠤᠯᠤᠩᠬᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠡᠭᠳᠥ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠥ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕