ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠵᠢᠰᠥᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠦ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
         ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠥᠮ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠥᠭᠡ᠂ ᠪᠤᠷᠥ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠰᠤᠮ ᠲᠠᠢ  ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠰᠥ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠥᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠢᠮᠥ ‍ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠩ ᠵᠢᠰᠥᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠥᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠥ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠰᠥ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠵᠢᠰᠥ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠭᠦᠳᠥ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠥᠨ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠴᠠᠷᠳᠥ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠭᠦᠳᠥ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠥᠨ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠴᠠᠷᠳᠥ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦ︔ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠥᠰᠥ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠥ ᠭᠥᠵᠥᠭᠦᠳᠥ᠂ ᠰᠢᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠪᠤᠳᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠥ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕