ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠨᠤᠰᠢ ᠭᠥᠯᠥᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠦ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
       ᠡᠳᠥᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨᠤᠵᠥ ᠭᠥᠯᠭᠦ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠭᠡᠵᠥ᠂ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠥᠷᠥᠭᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠥᠭᠦᠴᠢ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠴᠥᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠬᠤ ᠲᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠤᠨᠤᠰᠢ᠂ ᠭᠥᠯᠥᠰᠢ᠂ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠥ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠨᠤᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠭᠥᠯᠥᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠥᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠭᠡᠵᠥ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕