ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠢᠰᠭᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
      ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯᠭᠢ ᠠᠯᠬᠤᠴᠠ ᠭᠢᠰᠭᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠬᠤᠳᠠᠯ ᠭᠢᠰᠭᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠯᠬᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠵᠤᠭᠳᠤᠷ ᠭᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠱᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠲᠠᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠠᠳᠥ ᠪᠠᠷ ᠭᠥᠯ ᠤᠨ ᠭᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠯᠠᠵᠥ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠡᠭᠭᠢᠭᠡᠳ ᠱᠤᠭᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠥᠷᠠᠩ᠂ ᠲᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ᠂ ᠯᠠᠭᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠯᠠᠭᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠥ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠳᠡᠭ᠃          
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕