ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
      ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ᠂ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠳᠤᠯᠠ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠾᠯᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠮᠠᠯ ᠹᠧᠨᠢᠯ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃       ᠤᠯᠠᠨ ᠾᠯᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠮᠠᠯ ᠹᠧᠨᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢᠰᠤᠯᠳᠤᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠦᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠾᠯᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠮᠠᠯ ᠹᠧᠨᠢᠯ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠰ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠧᠨ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠤᠬᠡᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠬᠦᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃       ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ 0.1 — 1 ᠮᠢᠯᠢᠭᠷᠡᠮ ᠤᠯᠠᠨ ᠾᠯᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠮᠠᠯ ᠹᠧᠨᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠾᠯᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠮᠠᠯ ᠹᠧᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 0.5 — 2 ᠭᠷᠡᠮ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠩᠬᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤᠪᠠᠯ ᠠᠨᠢᠰᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠤᠳᠴᠤ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠯᠦᠰᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠵᠢᠷᠠᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ︔ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡᠯᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ᠂ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠠᠨᠳᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠤᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠃       ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠤᠨᠬᠦᠯ᠂ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠷᠯᠤᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠬᠤᠰᠬᠢᠨᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠤᠨᠢᠨ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕