ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠴᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ᠎ᠠ
                ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠴᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ                   ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ  ᠢ   ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ   ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ         ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠴᠤᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠤᠶ᠋ᠬᠠᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠢ 6 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠯᠢ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠲᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠤ ᠲᠠᠳ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠦᠷ  ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ  ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠵᠤᠤᠪᠠᠨᠭ᠌ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠴᠠᠪᠠᠤᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠢ 9 ~11 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ   ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠦᠡᠭᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠳᠡᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ  ᠤᠨ ᠭᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠯᠳᠡᠢ ᠨᠢ 8 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠦᠡᠭᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠪᠠᠤᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠰᠠᠬᠠᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠢ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠲᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠦᠷᠡᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠠᠴᠠ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠂ 5 ~ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠤ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠪᠠᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠤᠭᠡᠯᠳᠡᠶᠢᠵᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠴᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠨ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠵᠤ᠂ 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠭᠦᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠭᠦᠷᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ  ᠤ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠴᠠᠴᠡᠭ  ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠶᠤᠨ ᠰᠤᠴᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠨᠢᠰᠤᠨ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠲᠠᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ  ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭᠤᠨ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠃       ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠬᠤ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠄ ︵1︶ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠭᠦᠨᠳᠤ ᠨᠤᠴᠢᠳᠡᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠪᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠤᠨᠤᠮᠠᠯ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ︵2︶ ᠶᠠᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠠᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠴᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠤᠷᠭᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠤᠨᠤᠮᠠᠯ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠢᠳᠡᠢ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ 50%  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ ᠯᠢᠤ ᠯᠢᠨ ︵辛硫磷︶ ᠡᠮ  ᠢ 25 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ  ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠠᠴᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ︵3︶ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ 50 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠴᠤᠬᠤᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠢᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠡᠮ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ 15 ~ 20 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠭᠠᠶᠢᠮᠤ  ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠨᠳᠠᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠤᠨ ᠢᠴᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ︵4︶ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠭᠦᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ 100 ~150 ᠭᠷᠡᠮ 90%  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠰᠳᠤ ᠳ᠋ᠢ ᠪᠠᠢ ᠴᠦᠡᠭ ︵敌百虫︶ ᠡᠮ  ᠢ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠤᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ︵5︶ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠡᠪᠡᠰᠤ  ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠠᠪᠠᠷᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠭᠦᠷᠰᠢ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠴᠠᠪᠠᠷᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠪᠡ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ  ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠡᠮ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ ᠯᠢᠤ ᠯᠢᠨ ︵辛硫磷︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕