ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠰᠡᠴᠡᠨ
                  ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ        1. ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ  ᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖       ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ  ᠢ ᠪᠤᠯ ᠭᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 130 ᠡᠳᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 9 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠭᠢ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 5℃  ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 1800℃ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       2. ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ  ᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖       ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠭᠦᠷᠤᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠰᠦᠪᠡᠷᠭᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠠᠪᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠭᠡᠭ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ pH ᠭᠦᠴᠢᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 7.5 ~ 8 ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠳᠠᠵᠤ ᠤᠠᠠᠳᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠯᠢ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃       3. ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠰᠤᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ  ᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖       ᠤᠰᠤᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠭᠡᠨ᠂ ᠤᠰᠤ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠰᠤ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠲᠦᠭᠦᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       4. ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ   ᠰᠤᠷᠲ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖       ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ  ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ   ᠰᠤᠷᠲ  ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠯ ᠰᠢᠩ ᠾᠦᠸᠧ ︵星火︶ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ᠂ ᠭᠸᠡᠭ ᠰᠤ᠋ ︵垦苏︶ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ᠂ DK119 ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠰᠤᠷᠲ  ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      5. ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖       ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠷᠤ  ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠯᠤᠴᠢ ᠨᠢ 96%᠂ ᠴᠠᠪᠡᠷᠴᠡ ᠨᠢ 97%᠂ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 85%᠂ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 12% ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃      6. ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠤᠢ︖       ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ᠂ 48%  ᠶᠢᠨ ᠯᠧ ᠰᠧ ᠪᠧᠨ ︵乐斯本︶ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠡᠮ  ᠤᠨ 100 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠲᠤ 40 ~ 50 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠤᠰᠤ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ 12 ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠪᠳᠦᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠢᠨ ᠱᠦᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠭᠰᠢᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ 14 ᠨᠤᠮᠧᠷᠳᠤ ᠵᠦᠡᠭ ᠢ ᠵᠢᠢ ︵种衣剂︶ ᠡᠮ  ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ   ᠪᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      7. ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠤᠢ︖       ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠨᠢ 18 ~ 24 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠨ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠠᠵᠢᠰᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠤᠰᠤᠯᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡ ᠨᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠢᠭᠢᠭᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃       8. ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ   ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖       ᠨᠠᠮᠤᠷ  ᠤᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠮᠠᠯ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ 2500 ~ 3000 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷᠴᠢ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ  ᠶᠢ 7 ~ 10 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃       9. ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖       ᠶᠠᠷᠤ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 15 ~ 25  ᠤ ᠡᠳᠤᠷ  ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃      10. ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖       ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠮᠦᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷ  ᠢ 80 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠮᠦᠷ  ᠢ 40 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ  ᠶᠢ 40 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ 2700 ᠴᠢᠭᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠸᠠᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷ  ᠢ 100 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠮᠦᠷ  ᠢ 46.7 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ  ᠶᠢ 50   ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ 1800 ᠴᠢᠭᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃      11. ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖       ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠨ  ᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠴᠤᠨᠤᠠᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠤᠨᠤᠭ ᠪᠦᠷ 2 ~ 3 ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤ᠋   ᠪᠦᠷᠢ 0.75 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃   ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ 1 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠤᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 3 ~ 4 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃       12. ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ  ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠤᠢ︖       ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ  ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ   ᠪᠦᠷᠬᠦᠵᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 6 ~ 8 ᠡᠳᠤᠷ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠮᠦᠷ  ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠢ ᠰᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ  ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠡᠩ ᠨᠢ 70 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 0.006 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ ~ 0.008 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ  ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      13. ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ  ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠴᠢᠭᠢ  ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠢ︖       ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠴᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠭᠢ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠂ ᠴᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨᠠᠭᠢ 4 ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢ ᠰᠤᠯᠠᠯᠬᠠᠰᠠᠨ ᠨᠦᠭᠡᠨ  ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ   ᠪᠦᠷᠬᠦᠵᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ   ᠬᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ  ᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠡᠮᠭᠡᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      14. ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠢᠭᠢ  ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠵᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠡᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖      2 ~4 ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢ  ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ 4 ~ 6 ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠢᠭᠢ  ᠶᠢ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠤᠨᠤᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢ ᠲᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠭᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      15. ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠠᠷᠴᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖       ᠴᠢᠭᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠡᠭᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠯᠤᠵᠤ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      16. ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠤᠰᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖       ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ 30 ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠤᠮᠤᠷᠯᠢᠠᠠᠵᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠡᠭᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠡᠭᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ 15 ~ 20 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠨᠦᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠡᠭᠢ ᠤᠰᠤᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ 40 ~ 50 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤ ᠭᠦᠴᠢᠯ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ ᠨᠦᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃     17. ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖       ᠦᠷᠡᠯᠡᠭᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠦᠨ  ᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂   ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 2 ~ 3 ᠡᠳᠤᠷ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠪᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 2 ~ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ 9 ~ 11 ᠴᠠᠭ᠂ ᠦᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨᠡᠭᠢ 4 ~ 6 ᠴᠠᠭ  ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃      18. ᠶᠠᠮᠠᠷ   ᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖       ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ   ᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠦᠭᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠮ   ᠭᠡᠮ   ᠪᠡ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠦ   ᠭᠡᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      19.   ᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ  ᠢ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠤᠢ︖       ︵1︶ ᠮᠦᠭᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠮ   ᠭᠡᠮ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ︔ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠦᠭᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠮ   ᠭᠡᠮ   ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠢᠨ  ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ︵ᠶᠠᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ︶ ᠳᠤ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ 50%  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠾᠧ ᠵᠢᠩ ︵菌核净︶ ᠨᠤᠨᠳᠠᠭ ᠡᠮ  ᠤᠨ 25   ᠭᠷᠡᠮ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ ᠬᠤᠯᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠰᠦᠷᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ︵2︶ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠦ   ᠭᠡᠮ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄   ᠭᠡᠮ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠢᠨ  ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ 50%  ᠶᠢᠨ ᠹᠧᠨ ᠰᠢᠤ ᠨᠢᠩ ︵粉绣宁︶ ᠨᠤᠠᠳᠠᠭ ᠡᠮ  ᠤᠨ 75 ᠭᠷᠡᠮ ᠳᠤ 30   ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠤᠰᠤ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠦᠷᠴᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃      20. ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠵᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖       ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷᠭᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ  ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠳᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ  ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      21. ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠮᠦᠯᠢᠭᠦ ᠪᠤᠢ︖       ᠬᠤᠷᠢᠶ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠡᠳᠤᠷ 2 ~ 3 ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ  ᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ  ᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠡ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠦᠯᠢᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠮᠦᠯᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠨᠤᠶᠢᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠠᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 12% ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠠᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ   ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕