ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠰᠡᠴᠠᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ᠎ᠠ
                    ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ       1. ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖         ︵1︶  ᠂ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ 30℃ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ 20℃ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ 20 ~ 30℃ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 20 ~ 25℃ ᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ 25 ~30℃ ᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ 12℃ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠢ᠂ 35℃ ᠠᠴᠠ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠴᠦᠮ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃       ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ 15 ~ 29℃ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ 18 ~ 25℃᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰᠯᠡᠭᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯ 22 ~ 25℃ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 15℃ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠦᠷᠡᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ᠂ 35℃  ᠠᠴᠠ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃       ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ 22 ~ 25℃ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ 20 ~ 23℃ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 5 ~ 15℃ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 15℃ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠭᠤᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ 8 ~ 10℃  ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ 16~ 20℃  ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠡᠯᠡᠩᠰᠡᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠤᠷᠭᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 13 ~ 15℃ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃         ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ 6~ 8℃᠂ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ 12℃᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯ 20 ~ 22℃ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃         ︵2︶᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠡᠰᠤᠳᠤ ᠭᠡᠮᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰᠯᠡᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯᠳᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠯᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠳᠴᠤ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠠᠨᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ  ᠤᠨ ᠭᠡᠪ  ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ  ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ᠂ ᠰᠦᠯᠢᠶᠤᠤ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ  ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠡᠰᠤᠳᠤ ᠭᠡᠮᠭᠡ ᠠᠴᠠ 20 ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃         ︵3︶᠂ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠨᠤᠶᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠠᠨᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠰᠠᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ  ᠤ ᠴᠢᠭᠢᠭ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ 60% ~80% ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 40% ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 90% ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ  ᠨᠢ 43.5% ~ 55.9% ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢᠨ  ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠴᠢᠬᠤ᠂ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠢᠭᠢ ᠲᠠᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰᠯᠡᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠴᠢᠭᠢᠭ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠡᠰᠤᠳᠤ ᠭᠡᠮᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠰᠤᠳᠤ ᠭᠡᠮᠭᠡ  ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ ᠭᠠᠨᠭ᠌ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠡᠢ᠂ ᠤᠰᠤᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠷᠭᠡᠰᠤᠳᠤ ᠭᠡᠮᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠨ 40% ~ 50% ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ 40% ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠷᠭᠡᠰᠤᠳᠤ ᠭᠡᠮᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 60% ~70% ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ   ᠭᠤᠸᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢ 60% ~80% ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ︔ ᠦᠷᠭᠡᠰᠤᠳᠤ ᠭᠡᠮᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠴᠢᠭᠢᠭ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 70% ~80% ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢ 90%  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠦᠭᠴᠢᠮ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠨᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠰᠠᠷᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠡ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠤ ᠬᠤᠤᠷ  ᠤᠨ   ᠭᠡᠮ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠤᠷ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠤ   ᠭᠡᠮ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃         ︵4︶᠂ ᠭᠦᠷᠤᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ  ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠮᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ᠂ ᠰᠦᠪᠡᠷᠭᠡᠭ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠩᠭᠢ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷᠳᠤ ᠰᠦᠪᠡᠷᠭᠡᠭ ᠭᠦᠷᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ  ᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠰᠢᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠯᠠᠪᠯ 1000 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ 5.47 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠠᠽᠤᠲ᠂ 2.22 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ᠂ 4.09 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠺᠠᠯᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠡᠰᠤᠳᠤ ᠭᠡᠮᠭᠡ  ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃         ᠭᠦᠷᠤᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠬᠤᠵᠢᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠷᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠺᠠᠯᠢ ~ ᠠᠽᠤᠲ ~ ᠺᠠᠯᠼ ~ ᠮᠠᠩᠭᠠᠨ ~ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 2. ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ   ᠰᠤᠷᠲ  ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖         ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠳ᠋ᠠ ᠸᠠᠩ ︵达旺︶᠂ ᠽᠤᠤ ᠴᠦᠨ ᠢ ᠳ᠋ᠠᠢ ︵早春一代︶᠂ ᠠ ᠲᠠᠢ ︵阿太︶᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠳᠤ ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ᠂ ᠾᠸᠢ ᠮᠸᠢ ᠯᠢ ︵黑美丽︶᠂ ᠾᠦᠢ ᠼᠠᠢ  ᠨᠢ ︵灰采尼︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ︵香蕉西葫︶  ᠶᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 3. ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖       ᠢᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠴᠢᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠨᠢ 13~15   ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠡᠰᠢᠨ  ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠨᠢ 0.4 ~ 0.5 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ 3 ~ 4 ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠬᠤᠷ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠳᠤᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠂   ᠭᠡᠮ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ  ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠴᠢᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠭᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ 18 ~ 22℃᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 6 ~ 8℃ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠳᠤ  ᠶᠢ 150 ~ 200 ᠭᠷᠡᠮ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ 2100 ~ 2200 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ 500 ᠭᠷᠡᠮ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠪᠠᠨ 60 ~ 62℃  ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ 10 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠢᠨ 8 ~ 12 ᠴᠠᠭ ᠲᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠨᠤᠶᠢᠳᠡᠨ ᠱᠠ ᠪᠦᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠪᠤᠭᠤᠵᠤ᠂ 20 ~ 25℃ ᠲᠤ 48 ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃         ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 12 ~ 15 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ  ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠢᠶᠤᠤ ᠴᠤᠮᠤ᠂ ᠰᠦᠯᠢᠶᠤᠤ ᠲᠦᠡᠭᠰᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ︔ ᠴᠢᠨᠠᠷᠯᠢᠭ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ 6᠄ 4  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠳᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠭᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ 15   ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃         ᠲᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ᠂ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ 28 ~ 30℃᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 18 ~ 20℃ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠪᠠᠯ᠂ 3 ~ 5 ᠡᠳᠤᠷ  ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠨ  ᠤ ᠢᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠬᠠᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ᠂ 50% ~60%  ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠤᠷ  ᠲᠡᠭᠡᠨ 20 ~ 25℃᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 8 ~ 12℃ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠪᠤᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ  ᠶᠢ   ᠨᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃         ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠡᠯᠳᠡᠰ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ  ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ 20℃᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 10℃   ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ 8 ~12   ᠴᠠᠭ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠤᠰᠬᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠷᠡᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠤᠮᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠬᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ  ᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢ ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃       ᠴᠢᠭᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ 18 ~ 22℃᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 6 ~ 8℃ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠰᠦᠯᠢᠶᠤᠤ ᠴᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ  ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠭᠡᠯᠳᠡᠰ ᠨᠢ ᠦᠳᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠮᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠭᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ 2 ~3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ 4. ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ  ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖       ᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠷᠰᠤᠨ  ᠤ ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ  ᠶᠢ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠰᠤᠳᠤ ᠭᠡᠮᠭᠡ ᠠᠴᠠ 20 ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠤᠰ  ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠤᠤᠷᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠯᠠᠵᠤᠤ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ᠂ ᠴᠢᠩᠼᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮᠤᠷ  ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠷᠰᠤᠨ  ᠤ ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ  ᠶᠢ 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢᠭᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠵᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ 4000 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 25 ~ 30 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠭᠦᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 1 ~ 1.1 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠡ 60 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ 20 ~30 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠲᠡᠯᠡᠩ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ  ᠢᠶᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ  ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠰᠠᠴᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ  ᠤ ᠨᠢᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ ᠲᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠴᠤᠨᠤᠭ ᠪᠦᠷᠢ 10 ᠭᠷᠡᠮ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷᠴᠢ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠦᠷ  ᠤᠨ ᠵᠠᠢ  ᠶᠢ 0.6 ~ 0.8 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ  ᠶᠢ  50 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ 2000 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠡᠳᠤᠷ  ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ᠂ ᠴᠤᠨᠤᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠨᠤᠶᠢᠳᠡᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠ ᠲᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠂ 3 ~ 4 ᠡᠳᠤᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ 23 ~ 25℃᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ 32℃᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 12~13℃ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ 20 ~23℃᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 16 ~18℃ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠳ᠋ᠬᠠᠴᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠ ᠨᠢ 8 ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠢᠳᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ 22 ~25℃᠂ ᠰᠦᠨᠢ  ᠳᠡᠭᠡᠨ 11 ~13℃ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠤᠰᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰᠯᠡᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦ  ᠶᠢ ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠤᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ 15 ~20   ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷᠴᠢ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠨᠦᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ  ᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠ  ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠡᠭᠢ ᠭᠤᠸᠠ ᠲᠤᠮᠤᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰᠯᠡᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠤᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠽᠤᠲ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠯᠢᠭᠤ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ  ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠤᠷ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠳᠤ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠸᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠳᠤ ᠨᠤᠴᠢᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ  ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢ ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ᠵᠢᠮᠢᠰᠯᠡᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ 6 ~8   ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠮᠦᠨ  ᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠨᠨ  ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠳᠭᠡᠴᠡ ᠨᠢ 20 ~30ppm  ᠶᠢᠨ 2.4᠂ b ᠡᠮ  ᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ  ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠤᠯ ᠦᠷᠡᠪᠴᠢ ᠪᠦᠷᠢ 1 ~ 2 ᠮᠢᠯᠢᠭᠷᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠡᠮ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠵᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠩ ᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠦᠭᠡ ᠰᠦᠯᠢᠶᠤᠤ ᠲᠡᠭᠡᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠦ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ᠋᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠤ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ  ᠶᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠨᠠᠭᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠪᠡᠶᠡᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       ᠵᠢᠮᠢᠰᠯᠡᠭᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠡᠴᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ 1 ~ 2 ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ   ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ  ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃       ᠰᠢᠬᠤᠯᠤ ᠭᠤᠸᠠ ᠨᠢ 4 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠯᠸᠦ᠋ᠾᠰ ︵勒志斯︶  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ 22 ~23℃ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠦᠯ  ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢ ᠴᠢᠭ᠋ ᠨᠢ 63ppm   ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠦᠯ  ᠤᠨ ᠦᠳᠭᠡᠴᠡ ᠨᠢ 800ppm ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠭᠢᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰᠯᠡᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠦᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠶᠢᠳᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ᠲᠡᠭᠦᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ 0.5 ~1 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠭᠦᠨᠳᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠦᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕