ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠦ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
      ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠦ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠦ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠦ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠱᠦᠷᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠦ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠦᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕