ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
          ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠢ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ᠂ ᠰᠡᠮᠰᠡ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ᠂ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠣᠩᠰᠢᠳᠠᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕