ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
          ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ           ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ
     2015 ᠤᠨ ᠤ 1 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ 2015 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ   ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠦ   ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠹᠧᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠᠨ   ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠰᠢᠬ ᠪᠡ 5680 ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ   ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ   ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠡᠭᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠹᠧᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦ   ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃           ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ   ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ   ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ   ᠳᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ   ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦ   ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠷᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ   ᠨᠡᠮᠡᠭᠦ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ 4 — 5 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠷᠤᠳᠠᠭ᠃   ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦ   ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ   ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃             ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠩ ᠤᠨ   ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠴᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ   ᠪᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ᠂   ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠦᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ   ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠤᠮ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ   ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠᠨ   ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠵᠤᠬᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ 80 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ   ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠳᠤ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ   ᠭᠡᠮᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡ᠃   ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ   ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃   ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠵᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠦ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ   ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ︽ᠡᠨᠡ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠴᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ   ᠬᠠᠶᠢᠯᠳᠠᠭ ᠨᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ   ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠨᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠨᠢ   ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠰᠦᠷᠴᠢᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ   ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃           ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠹᠧᠩ ᠲᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ   ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 37.7 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂   ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡᠰᠪᠡᠯ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠰ   ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠰᠤᠲᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠲᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ   ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠴᠢᠭᠡᠪᠡᠯ 500 ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠺᠢᠯᠦᠮᠧᠲᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠡᠢ   ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠰ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ   ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠰ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠭᠦ   ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃    
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕