ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
            ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣ       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 270 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 220 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 4.71 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ 1200~1700 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠃ ᠨᠠᠭᠦᠭᠦ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠬ 83% ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠲᠣᠪᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠰᠣᠭᠤᠨᠠᠬ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠠ ᠰᠢᠬ ᠦᠶᠠᠯᠠᠠ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ  ᠨᠢ 25~50 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 200~400 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 500 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠭᠦᠭᠦ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠨᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠷ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠭᠤᠣᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕