ᠪᠠᠶᠠᠠᠪᠤᠯᠠᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠪᠠᠶᠠᠠᠪᠤᠯᠠᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠭᠤᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᡁᠧ ᠵᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 2᠂ 2 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠬ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠃ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠵᠣᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ 2400 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠵᠢᠬᠡᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠬ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠣᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠷᠣᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠳᠠᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠠ ᠭᠦᠬᠡᠷᠠᠠ ᠰᠦᠮᠠᠯᠵᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠨᠢᠶᠠᠷᠳᠣᠠ ᠴᠠᠯᠠᠬᠡᠷᠳᠠᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠴᠢᠬᠢᠨᠠᠠ ᠴᠠᠩᠬᠡᠷᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠪᠤᠯᠵᠣᠮᠣᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠣᠠ ᠬᠠᠯᠢᠠ ᠵᠢᠷᠬᠢᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠨᠠᠭᠦᠭᠦ ᠡᠭᠦᠯᠠ ᠯᠦᠭᠡ ᠮᠦᠴᠠᠬᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕