ᠵᠠᠷ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
        ᠵᠠᠷ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ       ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠱᠸᠡᠭᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ 17 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠢ ᠬᠠᠴᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠰ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠯᠣᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠡᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠭᠦᠳᠦ᠋ᠢᠵᠣ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠩᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠬᠢ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 13 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 1350 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 1100 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ᠂ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠬᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠣᠠ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠣᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ ᠤᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠪᠤᠶᠢᠠ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠨᠣᠶᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠩ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠷᠣᠣ ᠪᠠ ᠲᠠᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠢᠯᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠩ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠷᠣᠣ ᠪᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠯᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ︽ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢᠣᠸᠠᠠ ᠲᠠᠪᠢ︾ ᠪᠤᠯᠣᠠ ︽ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠴᠢᠣᠸᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠤᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠴ ᠵᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠡᠭ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠠ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠠᠴᠦᠭ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠦᠠᠴᠦᠭ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠣᠬᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠠ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ᠂ ᠸᠠᠩ ᠮᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕