ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠴᠢᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
            ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ           ᠦᠴᠢᠣᠸᠠᠠ   ᠰᠢᠶᠠᠠ   ᠤ   ᠬᠤᠳᠠ   ᠶᠢᠨ   ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ       ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ 15 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠯᠦᠸᠧ ᠵᠢᠶᠠ ᠶᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠣ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ︽回︾ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 250 ᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 900 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ  ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 850 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠬᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠴᠦᠬᠡᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠦᠳᠣᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 15 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠡᠪᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 2~3 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠣᠠ ᠸᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠲᠦᠩᠰᠠ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠤ᠂ ᠫᠸᠡᠭᠰᠠ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠬᠡᠢ ᠤᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠣᠠ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠳᠣ ᠬᠡ᠂ ᠲᠣᠨᠣᠯᠵᠢᠠ ᠬᠡ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠲᠠᠬᠡᠰᠣᠠ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠯᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠤᠩᠭᠤᠠ 5 ᠤᠯᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠡᠨᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ︽ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠦᠵᠣᠭᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠰᠬᠠᠠ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠢᠯᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠰᠬᠠᠠ ᠬᠠᠨᠠᠳᠣ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠴᠢᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠨᠠᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠤ ᠪᠸᠢ ᠰᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕