ᠵᠢᠢ ᠯᠣ᠋ ᠰᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
          ᠵᠢᠢ ᠯᠣ᠋ ᠰᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ         ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠩᠺᠸᠣ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠳ᠋ᠧᠩᠺᠸᠣ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠣᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠤᠩᠬᠢᠯ - ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ︵ᠬᠠᠠ ᠯᠦᠩ ᠭᠧ ᠨᠠᠢ︶ ᠭᠤᠣ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠳᠠᠬ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠢ ᠯᠣ᠋ ᠰᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠬ ᠲᠠᠷᠠ ᠭᠦ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠠᠮᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠠᠵᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠣᠠᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠤᠯᠵᠣ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠠ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ ᠨᠠᠷ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠭᠤᠣ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠣᠰᠣᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃         ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠣᠰᠣᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 68.5 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 5.3 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠢ ᠨᠢ 1.8 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 7 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ 8 ᠮᠧᠲᠷ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠵᠢᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠠᠵᠣ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠠᠪᠤᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠢ ᠰᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠮᠳᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠭᠦᠷᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠦᠠᠴᠦᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠭᠦᠳᠦ᠋ᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠬᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯ ᠮᠠᠳᠣ᠃ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 2.8 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ 20 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ 14 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠳᠤᠨᠢ 3 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠤᠷᠣᠬᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ 20 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ 40 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤ ᠬᠤᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠬᠤ ᠬᠤᠩᠬᠢᠯ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠣ 2 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠶᠢᠠᠳᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠣᠮᠳᠠ 20 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠂ 9 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠬᠯᠠᠭᠠᠳᠣ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ  ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠰᠣᠠ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠸᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠩᠬᠢ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠬᠡᠮᠳᠦᠭ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠰᠣᠠ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠮᠠᠬ ᠬᠤᠯᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠸᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠷᠠᠯ ᠵᠠᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠯᠬᠤᠪᠴᠢ ᠨᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠡᠳ᠋ ᠬᠠ ᠶᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠴᠣᠠᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷ ᠤᠯᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ 15 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠲᠣᠬᠤᠢ ᠰᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠣᠢ ᠡᡁᠦ᠋ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ︽ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ · ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾  ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ︽ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠵᠢᠢ ᠯᠦ᠋ ᠰᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ︾ ᠬᠡᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬ ᠵᠢᠢ ᠯᠦ᠋ ᠰᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠢ ᠯᠦ᠋ ᠰᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ  ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠰᠢᠶᠠ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠯᠬᠤᠪᠴᠢ ᠨᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠡ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠬᠤᠶᠠᠬ ᠤᠨ ᠢᠯᠳᠠᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠤᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕