ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠯᠠᠰᠣ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
          ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠯᠠᠰᠣ         ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠤᠷᠬᠠᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠶᠠᠠ ᠱᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ - ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠦ᠋ᠢᠳᠣ ᠲᠣᠪᠤᠷᠬᠠᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠬᠢᠷᠢᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠸᠡᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠲᠦᠠ ᠲᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 4.34 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠬᠡᠯᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠤᠷᠬᠠᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠦᠭ ᠬᠤᠳᠦ᠋ᠢᠭᠠᠣᠠ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ  ᠠᠴᠠ 250~650 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ ᠪᠦᠷᠭᠦᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠣᠠ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ ᠨᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ 3~5 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠤᠠᠴᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ 10~30 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠵᠣᠷᠬᠠᠯᠢᠬ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠬᠰᠠᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ 80% ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠭᠦᠭᠦ ᠰᠢᠨᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠰᠣᠭᠤᠨᠠᠬ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 15%? ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 300~500 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠃ ᠵᠣᠷᠬᠠᠯᠢᠬ ᠭᠦᠳᠣᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠴᠠᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠠᠬᠴᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠲᠣᠷᠤᠬ ᠮᠣᠳᠣ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕