ᠬᠤᠯᠠᠠ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
        ᠬᠤᠯᠠᠠ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣ       ︽ᠬᠤᠯᠠᠠ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠢᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ︽ ᠬᠤᠠ ᠱᠠᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠺᠧ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠠᠪᠢᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ︽ᠬᠤᠠ ᠱᠠᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠺᠧ ᠡᠯᠠᠰᠣ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠷᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠳᠠᠭᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠲᠣᠮᠤᠬ ᠲᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠠᠭᠦᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠣ ᠦᠨᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠯᠠᠠ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠣᠵᠣ᠂ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 340 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ 30~100 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 2.14 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬᠡᠯᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 1100~1300 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠬᠰᠠᠠ ᠵᠣᠷᠬᠠᠯᠢᠬ ᠡᠰᠠᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠵᠣᠷᠬᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 60%~70% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ᠂ ᠤᠳᠠ᠂ ᠬᠤᠨᠳᠠᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠮᠣᠳᠣᠣᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠬ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣ 100 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠶᠠᠬᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 15 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠣ᠋᠃ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠯᠢᠬ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ 1~3 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕