ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠡᠭ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
            ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ             ᠥᠡᠭ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ             ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠄ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢ   ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠭᠦᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠦᠶᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃             ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠶᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠄ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠤ   ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ 60 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠨ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠤ   ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠭᠦᠶᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃             ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠄ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠤ   ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠨᠢ ᠠᠨᠵᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ   ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃           ᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠴᠠᠷᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠩ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠄ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠨᠢ   ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠠᠷᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠠᠩ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠃ ᠴᠠᠨᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠪᠤᠯ   ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠠᠷᠴᠠᠵᠤ ᠦᠷᠦᠮᠡᠳᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠠᠩ ᠨᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃           ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠄ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠮᠡᠳᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ᠂   ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠡᠯ 6-7 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠡᠯ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ᠃   ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠮᠡᠳᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠰᠤ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠢᠮᠡᠳᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ   ᠶᠤᠮ᠃           ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠄ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ   ᠳᠤᠰᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠢᠰᠭᠢᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠦᠭᠡᠰᠦ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠶᠤᠮ  ᠃ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠡᠰᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠭᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ   ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠷᠨᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠶᠤᠮ᠃         ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠄ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠪᠡᠯ ᠲᠠᠬᠢᠨ   ᠴᠢᠬᠢᠭᠳᠦᠬᠦ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠦᠨᠢ   ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠢᠭᠳᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭᠷᠡᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠡᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃           ᠨᠠᠢᠮᠠ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠄ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ   ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠮᠡᠯ ᠬᠦᠴᠦ   ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠭᠢᠯᠡᠭ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃             ᠶᠢᠰᠦ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠄ ᠫᠠᠳᠠᠭᠠᠷ ᠡᠪᠡᠰᠥ ︵鹅毛草︶᠂ ᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ︵荠草︶   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠭᠤᠮᠡᠯ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ   ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠭᠤᠮᠡᠯ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃           ᠠᠷᠪᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠄ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠮᠦᠰᠦ᠂ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢᠷᠡᠰᠦ᠂ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠢ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ   ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ  ᠤᠨ 2014 ᠤᠨ  ᠤ 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠋
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕