ᠦᠬᠡᠷ  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠤ     ︵  ᠲᠠᠪᠤ  ︶
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
          ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠤ   ︵ᠲᠠᠪᠤ︶          牛品种汉蒙名词索引 热带黑白花奶牛 ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠦᠰᠨ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ 日本短角牛 ᠶᠠᠫᠥᠨ ᠤ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠡᠪᠡᠷᠲᠦ ᠦᠬᠡᠷ 日本和牛 ᠮᠢ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ 日本黑白花奶牛 ᠶᠠᠫᠥᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ 肉牛王 ᠠᠯᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠤᠰ ᠦᠬᠡᠷ 肉用短角牛 ᠠᠯᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ   ᠡᠪᠡᠷᠲᠦ ᠦᠬᠡᠷ 乳用短角牛 ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ   ᠡᠪᠡᠷᠲᠦ ᠦᠬᠡᠷ 乳用克里罗牛 ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ   ᠺᠷᠢᠯᠯᠤ᠋ ᠦᠬᠡᠷ 瑞典黑白花奶牛 ᠰᠸᠧᠳᠧᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ 瑞典红白花牛 ᠰᠸᠧᠳᠧᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠦᠬᠡᠷ 瑞典无角牛 ᠰᠸᠧᠳᠧᠨ ᠤ ᠲᠣᠶᠢᠮᠤᠭ ᠦᠬᠡᠷ 瑞士褐牛 ᠰᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠦᠬᠡᠷ 瑞士西门塔尔牛 ᠰᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠮᠧᠨ᠋ᠳᠡᠷ ᠦᠬᠡᠷ 萨多夫红牛   ᠰᠠᠳᠦᠹ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ 塞内加尔富拉尼牛 ᠰᠧᠨᠧᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠹᠦᠯᠡᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷ 赛切夫牛 ᠰᠧᠴᠢᠹ ᠦᠬᠡᠷ 三河牛 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠦᠬᠡᠷ 沙希华牛 ᠱᠠᠾᠢᠸᠠᠯ ᠦᠬᠡᠷ 山加牛 ᠰᠠᠨᠬ᠎ᠠ   ᠦᠬᠡᠷ 圣格特鲁牛 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠠ · ᠺᠧᠷᠲᠷᠦ᠋ᠳᠢᠰ ᠦᠬᠡᠷ 舒瓦牛 ᠠᠷᠠᠪ ᠦᠬᠡᠷ 斯库台褐牛   ᠱᠺᠦᠳᠧᠷ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠦᠬᠡᠷ 四川麦洼牦牛 ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ ᠤ   ᠮᠠᠢ   ᠸᠠ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ 苏丹福拉尼牛 ᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ   ᠹᠦᠯᠡᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷ 苏丹牛 ᠰᠦᠳᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ 苏克逊牛 ᠰᠦᠺᠰᠦ᠋ᠨ ᠦᠬᠡᠷ 苏联黑白花牛 ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ   ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ 苏联西门塔尔牛 ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮᠧᠨ᠋ᠳᠡᠷ ᠦᠬᠡᠷ 苏塞克斯牛 ᠰᠦᠰᠧᠺᠰ ᠦᠬᠡᠷ 索菲亚褐牛   ᠰᠤᠹᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠦᠬᠡᠷ 索科托牛 ᠰᠤᠺᠤᠲ᠋ᠤ᠋ ᠦᠬᠡᠷ 塔吉尔牛 ᠲᠠᠵᠢᠷ ᠦᠬᠡᠷ 台湾黄牛 ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠤ   ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ 泰国妞 ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ 坦噶尼喀牛           ᠲᠠᠨᠭᠠᠨᠢᠺᠠ ᠦᠬᠡᠷ 唐包夫红牛 ᠲᠠᠮᠪᠦᠹ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ 特博卡牛 ᠲᠢᠫᠠᠺᠢ ᠦᠬᠡᠷ 特勒马克牛 ᠲᠧᠯᠧᠮᠡᠷᠺ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠪᠡᠷᠲᠦ ᠦᠬᠡᠷ 天祝白牦牛 ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤ᠋ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ 图林牛 ᠲᠦᠷᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ 土邓卡牛 ᠲᠦᠳᠡᠨᠺᠡ ᠦᠬᠡᠷ 土耳其黑牛 ᠲᠦᠷᠺ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ 托姆波扎牛 ᠲᠤᠮᠫᠤᠽᠠ ᠦᠬᠡᠷ 托瓦列格牛 ᠲᠤᠸᠠᠷᠧᠭ ᠦᠬᠡᠷ 威尔士黑牛 ᠸᠧᠢᠢᠯᠰ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ 温州水牛 ᠸᠧᠨ ᠵᠸᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕