ᠦᠬᠡᠷ  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠤ ︵  ᠲᠦᠷᠪᠡ︶
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
          ᠦᠬᠡᠷ  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠤ ︵  ᠲᠦᠷᠪᠡ︶          牛品种汉蒙名词索引利木赞牛 ᠯᠢᠮᠦ᠋ᠽᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ 列别金牛 ᠯᠧᠪᠧᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ 林岛牛 ᠯᠣᠶᠢᠩᠧ ᠦᠬᠡᠷ 林肯红牛 ᠯᠢᠨᠺᠸᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ 鲁格瓦列牛 ᠯᠦᠭᠪᠡᠷᠧ ᠦᠬᠡᠷ 鲁西牛 ᠯᠦ ᠰᠢ ᠦᠬᠡᠷ 罗多彼矮牛 ᠷᠤᠳᠦᠫᠢ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷ 罗马尼亚花牛 ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ ᠦᠬᠡᠷ 罗马诺拉牛 ᠷᠤᠮᠠᠭᠨᠤᠯᠠ ᠦᠬᠡᠷ 罗莫西努阿诺牛 ᠷᠤᠮᠤ᠋  · ᠰᠢᠨᠦ᠋ᠸ᠋ᠨᠤ᠋ ᠦᠬᠡᠷ 马达加斯加牛 ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ ᠦᠬᠡᠷ 马都拉牛 ᠮᠠᠳᠦ᠋ᠷᠠ ᠦᠬᠡᠷ 马勒牛 ᠮᠠᠦ᠋ᠷᠢ ᠦᠬᠡᠷ 马切加那牛 ᠮᠠᠴᠢᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ 马塞牛 ᠮᠠᠰᠸᠢ ᠦᠬᠡᠷ 马斯·来因·谢尔牛 ᠮᠠᠰ ·   ᠯᠠᠶᠢᠶ᠋ᠢᠨ  · ᠢᠰᠰᠧᠯ ᠦᠬᠡᠷ 玛绍纳牛 ᠮᠠᠱᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ 曼安茹牛 ᠮᠠᠶᠢᠨᠧ ᠠᠨᠵᠤᠦ ᠦᠬᠡᠷ 牦牛 ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ 美国瑞士褐牛 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠸᠢᠰ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠦᠬᠡᠷ 蒙古牛 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡᠷ 蒙加拉牛 ᠮᠤᠩᠭᠠᠯᠠ ᠦᠬᠡᠷ 米兰多牛 ᠮᠢᠷᠠᠨᠳᠠ ᠦᠬᠡᠷ 闽南牛 ᠮᠢᠨ ᠨᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ 莫兰格牛 ᠮᠤᠷᠠᠩ ᠦᠬᠡᠷ 墨累灰牛 ᠮᠠᠷᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠦᠬᠡᠷ 默拉缪斯褐牛 ᠮᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠧᠰ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠦᠬᠡᠷ 木尔西亚牛 ᠮᠦᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ 穆尔博坚牛 ᠮᠦᠷᠹᠦᠳ᠋ᠸᠠ ᠦᠬᠡᠷ 耐旱肉牛 ᠭᠠᠩᠰᠠᠭ ᠠᠯᠠᠰᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ 南安纳托里亚红牛 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠨᠠᠲ᠋ᠤᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ 南德文牛 ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠡᠭᠢ ᠳ᠋ᠸᠧᠥᠨ ᠦᠬᠡᠷ 南迪牛 ᠨᠠᠨᠳᠢ ᠦᠬᠡᠷ 南非瘤牛 ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠲᠦ ᠦᠬᠡᠷ 南阳牛 ᠨᠠᠨᠶᠠᠩ ᠦᠬᠡᠷ 纽卡牛   ᠨᠢᠥ᠋ᠺᠠ ᠦᠬᠡᠷ 诺曼底牛 ᠨᠤᠷᠮᠠᠨᠲ ᠦᠬᠡᠷ 明斯麻拉牛 ᠪᠤᠨᠰᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ 皮德蒙牛 ᠫᠢᠶᠧᠮᠤᠨᠲ᠋ᠧ ᠦᠬᠡᠷ 皮弗洛牛 ᠫᠢᠹᠠᠯᠤ᠋ ᠦᠬᠡᠷ 犏牛 ᠬᠠᠶᠢᠨᠤᠭ 品茨高牛   ᠫᠢᠨᠼᠠᠭᠤᠸ᠋ᠷ ᠦᠬᠡᠷ 婆罗门牛 ᠪᠷᠡᠮᠧᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷ 普克迪牛 ᠪᠦᠺᠧᠳᠢ ᠦᠬᠡᠷ 契安尼那牛 ᠴᠧᠨᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ 秦川牛 ᠴᠢᠨ ᠴᠤᠸᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕