2013 ᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠳ — ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
2013 ᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠳ —                           ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ
               
       2013 ᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ  ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ   ᠳ᠋ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ  ᠶᠢᠨ 82 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠠᠯᠢᠰ · ᠮᠦᠩᠷᠦ᠋ ᠳᠤ ᠤᠯᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠤᠪᠧᠯ  ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ   ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠸᠧᠳᠧᠨ  ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷ · ᠡᠸ᠋ᠨ᠋ᠯᠦᠩᠳᠧ ᠨᠤᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠮᠦᠩᠷᠦ᠋  ᠶᠢ ︽  ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
 
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠤᠨᠢᠨ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕