ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ︵  ᠲᠦᠷᠪᠡ︶
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
            ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ︵  ᠲᠦᠷᠪᠡ︶    HTML 文件                 HTML ᠹᠠᠶᠢᠯ 互联网                         Internet毫米                             mm横向求差                     ᠡᠩᠨᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ 横向求积                     ᠡᠩᠨᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠪᠦᠷᠢ 横向求和                     ᠡᠩᠨᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ 横向求商                     ᠡᠩᠨᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢ 横向求平均                 ᠡᠩᠨᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠪᠦᠷᠢ 回到开头                     ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ 还原                             ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠬᠦ 回复邮件                     ᠢᠮᠧᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 忽略                             ᠣᠷᠬᠢᠬᠤ 回到原图                   ᠤᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ 幻灯演示                     ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 弧形                             ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ 弦弧                             ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠬᠦᠪᠴᠢ 弧线                             ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ 弧线连接线                 ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠰᠤ 回复给所有人             ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 换页方式                     ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ 黑白                             ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ 回复                             ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 横向   水平                 ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡ 横排                             ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠯᠠᠬᠤ 回收站                         ᠬᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠷ 绘制表格                     ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ 宏                                 ᠮᠧᠺᠷᠤ᠋ 灰色                             ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ 灰度                             ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠴᠠ 灰度范围                     ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ 恢复                             ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ 黑名单                         ᠲᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ 后置标点                     ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠴᠡᠭ 环积分                         ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠴᠣᠮᠬᠠᠳᠬᠠᠯ 花括弧                         ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 花括弧形                     ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠤ 环状结构                     ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ 后缀                             ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ 后续样式                     ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠠᠩᠵᠦ 静态连接库                LIB剪切   裁剪                 ᠡᠰᠭᠡᠬᠦ 进到结尾                     ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ 激活                             ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ 进入                             ᠣᠷᠤᠬᠤ 角                                 ᠦᠨᠴᠦᠭ 基本颜色                     ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦᠩᠭᠡ 聚合反应                     ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠦ ᠤᠷᠪᠠᠯ 减小                             ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ 脚注                             ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ 局域网                         ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠧᠲ 尖角形                         ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠦᠨᠴᠦᠭᠲᠦ 尖角线                         ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠦᠨᠴᠦᠭᠲᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮ  居中                             ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 机器语言                     ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ 基线                             ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠱᠤᠭᠤᠮ 警告                             ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ 检索                             ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ 解压缩                         ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠬᠤ 拒绝                           ᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ 技术                           ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ 技术支持                   ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ 简洁                           ᠳᠦᠭᠦᠮ 简写式                       ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ 积分式                       ᠴᠣᠮᠬᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ 间距                           ᠵᠠᠢ 纠错                           ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 即插即用                   ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ 矩阵                             ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ 键                                 ᠺᠢ 键盘                             ᠺᠢᠪᠣᠳ᠋ 击键                             ᠺᠢᠯᠡᠬᠦ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ WPS Office 2002︾
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕