ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ︵  ᠬᠤᠶᠠᠷ︶
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
          ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ︵  ᠬᠤᠶᠠᠷ︶    DOC 文件                  DOC ᠹᠠᠶᠢᠯ 递增                           ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ 递减                           ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ 电子商务                   ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 电子出版                   ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ 对象排列                   ᠣᠪᠵᠠᠺᠲ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠯ 对象动作                   ᠣᠪᠵᠠᠺᠲ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ 对象属性                   ᠣᠪᠵᠠᠺᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ 对象层次                   ᠣᠪᠵᠠᠺᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ 对象集                       ᠣᠪᠵᠠᠺᠲ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠯᠠᠷᠠᠯ 多行文字                   ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠦᠷ ᠦᠰᠦᠭ 多边形                       ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠲᠦ 当前                           ᠣᠳᠣᠬᠢ 当前位置                   ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 当前页                       ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ 电子表格                   ᠤᠶᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ 端                               ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ 端点                           ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ 打开                           ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ 单位                           ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ 单元格                       ᠨᠢᠳᠦ 单元格区域               ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ 单元格计算               ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ 定位                           ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  段落                           ᠪᠠᠳᠠᠭ 段落缩进                   ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠠᠪᠴᠢᠭᠠᠬᠤ 段落重排                   ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠬᠤ 段属性                       ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ 段落符                       ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ 段间距                       ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ 资源                           ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ 端口                           ᠫᠣᠷᠲ 多页并打                   ᠬᠠᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ 地址                           ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ 地址栏                       ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷ 地址簿                       ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ 对比度                       ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠴᠠ 对比度增大               ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠴᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ 对比度减小               ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠴᠠ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ 对比度调节               ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠴᠠ   ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 打印预览                   ᠬᠡᠪ ᠦᠵᠡᠬᠦ 打印设置                   ᠬᠡᠪ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 打印                           ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ 打印区                       ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠣᠷᠤᠨ 打印比例                   ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ 打印方式                   ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ 打印纸                       ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ 打印方向                   ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ 打印机                       ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠷ 盗版                           ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ 多重剪贴板               ᠬᠡᠳᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠭ 多媒体                       ᠬᠡᠳᠦ ᠮᠧᠲᠢ 动作                           ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ 动作指令                   ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ 答疑                           ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠯᠲᠠ 单选框                       ᠲᠠᠪ 等高                           ᠲᠡᠩ ᠦᠨᠳᠦᠷ 等宽                           ᠲᠡᠩ ᠦᠷᠭᠡᠨ 等尺寸                       ᠲᠡᠩ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 点击                           ᠲᠣᠪᠴᠢᠳᠠᠬᠤ 定制                           ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ 单页                           ᠳᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ 单键                           ᠳᠠᠩ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ 单行文字                   ᠳᠠᠩ ᠮᠦᠷ ᠦᠰᠦᠭ 单线                           ᠳᠠᠩ ᠱᠤᠭᠤᠮ 单点                           ᠳᠠᠩ ᠴᠡᠭ 底纹                           ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠬᠡ 对齐                           ᠴᠢᠴᠠᠤᠯᠠᠬᠤ 断开拼接                   ᠵᠦᠢᠳᠡᠰᠦ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ 打印到文件               ᠹᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ 动画                           ᠺᠠᠷᠲ᠋ᠣᠨ 动画暂停                   ᠺᠠᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠬᠤ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕