ᠴᠡᠭᠡ   — ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
      ᠴᠡᠭᠡ                 — ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ                               ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ   ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ   ᠶᠠᠩ ᠶᠦᠩ ᠫᠢᠩ   ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ                                 ᠦᠪᠦᠷ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠤᠨ   ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ   ᠤᠨ     ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ                                 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕