ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ  ᠤᠨ   ᠬᠡᠰᠡᠭ   ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ   ︵ᠨᠢᠭᠡ︶
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
        ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ  ᠤᠨ   ᠬᠡᠰᠡᠭ   ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ   ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ALGOL 语言              ALGOL ᠬᠡᠯᠡ ASCII字符                 ASCII ᠦᠰᠦᠭ ASCII 码                    ASCII ᠺᠣᠳ᠋ 安装                             ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ   凹陷比                         ᠬᠤᠲᠤᠶᠢᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ BASIC 语言               BASIC   ᠬᠡᠯᠡ BIG5码                       BIG5 ᠺᠣᠳ᠋ 标记                             ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠦᠷᠢ 保护                             ᠣᠨᠢᠰᠤᠯᠠᠬᠤ 编译                             ᠤᠯᠠᠷᠢᠬᠤ 编译程序                     ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ 编辑   设计                 ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 编辑栏                         ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷ 编辑器                         ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ 播放                             ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ 标识符                         ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ 闭合                             ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠩᠬᠢ  包含                             ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ 版本                             ᠪᠠᠷ 饱和度                         ᠬᠠᠨᠤᠴᠠ 版心位置                     ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 版式                             ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ 版权所有                     ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ 报表                             ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ 边框                             ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ  边框线形                     ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ 表格外观                     ᠭᠠᠳᠡᠷ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ 备份                             ᠨᠦᠭᠡᠴᠡ 备用                             ᠨᠦᠭᠡᠴᠡᠯᠡᠬᠦ 并集                             ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠴᠡᠪᠦᠷᠢ 标准                             ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 表格   表体                 ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ 表题                             ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 表格属性                     ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ 表头                             ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ 边线风格                     ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠪᠠ 备注   说明                 ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢ 边线                             ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ 边数                             ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 半角字符                     ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ 标注箭头式                 ᠲᠣᠲᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ 帮助                             ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ 背景                             ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ 背景音乐                     ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠠᠶᠠᠰ 背景色   底色             ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠦᠩᠭᠡ 背景文字                     ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠦᠰᠦᠭ 背景图   底图             ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ 薄                                 ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ 波浪线                         ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨᠲᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ 保护文档                     ᠳ᠋ᠣᠺ ᠣᠨᠢᠰᠤᠯᠠᠬᠤ 编号                             ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 编号方式                     ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ 编号格式                     ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ 边距                             ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ 饼图                             ᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ 饼弧                             ᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ ᠨᠣᠮᠤ 标注   注释                 ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ 并行                             ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ 并行接口                     ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ   ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠰᠤ 病毒                             ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ  表单                             ᠹᠣᠣᠮ 表单工具                     ᠹᠣᠣᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ 半径                             ᠷᠠᠳᠢᠦ᠋ᠰ 标题栏                         ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷ 标签                             ᠱᠣᠰᠢᠭ᠎ᠠ 边线风格                     ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠪᠠ 标点压缩                     ᠴᠡᠭ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 百叶窗                         ᠰᠠᠷᠬᠢᠨᠠᠭ CD 音乐                     CD   ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ C&C++ 语 言           C&C++ ᠬᠡᠯᠡ 类                               Class厘米                           cm控件                           Control( ᠴᠣᠭᠴᠠ︶ 初始化                       ᠠᠩᠬᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 创建日期                   ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 草稿箱                       ᠨᠣᠣᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ 处理                             ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 粗体                             ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠲᠢᠭ 参数                             ᠫᠠᠷᠠᠮᠧᠲᠷ 程序                             ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ 程序结构                     ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ 程序设计                     ᠫᠷᠦᠭᠷᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 抄送                             ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠬᠦ 抄送地址                     ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠬᠦ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ 存储                             ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ 存储器                         ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠷ 尺寸   大小                 ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 尺寸标注                     ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ 传送                             ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ 插入行                         ᠮᠦᠷ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 参照   参考                 ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ 参考样式                     ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ 拆分                             ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ 重排图表                     ᠰᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠬᠤ 擦线                             ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠪᠠᠯᠠᠯᠬᠤ 触摸屏                         ᠲᠠᠴᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ 菜单                             ᠲᠣᠪᠶᠤᠭ 菜单栏                         ᠲᠣᠪᠶᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷ 菜单项                         ᠲᠣᠪᠶᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ 重叠                             ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 层叠                             ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠯ 层叠式                         ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠯᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ 层次                             ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ 重复发送                     ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ 重新提取                     ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠪᠬᠤ 重新编号                     ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ 重试   重复                 ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ 传递                             ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 窗口                             ᠴᠣᠩᠬᠤ 窗口列表                     ᠴᠣᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ 纯色                             ᠴᠣᠯ   ᠦᠩᠭᠡ 纯文字                         ᠴᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ 存为模板                     ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ 操作向导                     ᠵᠢᠯᠣᠭᠤ 操作                             ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ 操作方式                     ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ 操作系统                     ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ   ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ 操作点                         ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ ᠴᠡᠭ 常用                             ᠶᠡᠷᠤ ᠶᠢᠨ 常用工具                     ᠶᠡᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ 常用工具栏                 ᠶᠡᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷ 常用符号                     ᠶᠡᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ 存入文件                     ᠹᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ WPS Office 2002︾
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕