ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠭᠡᠪ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ᠎ᠠ
                   ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ                   ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ    ᠤᠨ  ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ   ᠭᠡᠪ            1. ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖         ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠢ ᠭᠤᠤᠷᠰᠤ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠦᠨᠴᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠰᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃  ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ  ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠶᠢᠮᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠯᠤᠤᠪᠠᠨᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠡᠪᠡᠰᠤᠨ  ᠤ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠡᠯ  ᠢ ᠴᠦᠮ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ᠂ ᠢᠯᠵᠢᠮᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ  ᠤᠨ  ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠨ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠤᠷ᠂ pH ᠭᠦᠴᠢᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 6 ~ 8 ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠭᠡᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠦᠪᠡᠷᠭᠡᠭ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃        2. ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠤᠨ  ᠰᠤᠷᠲ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖         ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠱᠧᠨ ᠵᠸᠤ ︵神州︶ 1 ᠨᠤᠮᠧᠷᠳᠤ᠂ ᠵᠦᠡᠭ ᠰᠢᠩ ︵中兴︶ 1 ᠨᠤᠮᠧᠷᠳᠤ᠂ ᠮᠸᠢ ᠺᠦᠢ ︵美葵︶ 5009 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠸᠠᠷᠵᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ  ᠤ ᠲᠤᠯᠪᠤᠳᠤ  ᠭᠡᠮ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠦᠭᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠮ  ᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠤᠤᠬᠠᠯ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠤᠷ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ  ᠭᠡᠮ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃         3. ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠳ  ᠢ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠤᠢ︖        ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠠ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠾᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠢᠯᠵᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠢᠰᠭᠡᠮᠡᠯ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ 30 ~40 ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 150 ~ 200  ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷᠴᠢ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ ᠪᠠ 100 ~ 150 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂᠃ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠷᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠨ᠃         4. ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠᠴᠠ  ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖         ᠲᠤᠭᠢᠳᠡᠶᠢᠠᠬᠨ  ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ  ᠤ ᠲᠤᠯᠪᠤᠳᠤ  ᠭᠡᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠦᠭᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠮ  ᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠡ ᠴᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠤᠨ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠬᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠴᠠᠭ  ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠠᠴᠠ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠤᠯᠢᠭ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠷᠲ  ᠢ ᠪᠤᠯ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠢᠳᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠷᠲ  ᠢ ᠪᠤᠯ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠰᠢᠭ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ  ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠬᠠᠰᠤᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃        ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠷᠰᠤ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠤᠷ᠂ ᠡᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠤᠭᠢᠰᠳᠡᠢ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ  ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠭᠤᠤᠷᠰᠤ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠲᠤᠮᠤ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭᠳᠦ  ᠰᠤᠷᠲ  ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠤᠷᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭᠳᠦ  ᠰᠤᠷᠲ  ᠢ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠰᠤᠯᠢᠭ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠷᠲ  ᠢ ᠾᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ 25000 ~ 30000 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠷᠲ  ᠢ ᠾᠧᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ 18000 ~20000 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠷᠢᠪᠡᠯ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ᠃        5. ᠲᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖        ᠴᠢᠭᠢ ᠰᠤᠶᠤᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠴᠢᠭᠢ  ᠶᠢ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠴᠤᠮᠤᠷᠯᠢᠠᠠᠵᠢᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 2 ~3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠶᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠯᠤᠵᠤ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠤᠨᠴᠠ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠭᠢᠳᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠤᠭᠢᠰᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠨᠦᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤᠷᠯᠢᠠᠠᠵᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠾᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ 150 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋  ᠢ ᠭᠤᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠦᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ᠂ 1 ~2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 0.2% ~ 0.4%  ᠶᠢᠨ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷᠴᠢ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ  ᠶᠢ ᠰᠦᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃        ᠴᠤᠮᠤᠷᠯᠢᠠᠠᠵᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ  ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠯ  ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠰᠢᠨ  ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ  ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ  ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃        ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ  ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠴᠦᠮᠦᠭᠡᠳᠦᠭᠦ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠭᠢᠳᠡᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠤᠭᠢᠳᠡᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠨᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠰᠠᠷᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ  ᠶᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃        6.  ᠭᠡᠮ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ  ᠢ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖        ᠭᠡᠮ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ  ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠭᠢᠵᠤ᠂  ᠭᠡᠮ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ  ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠤᠱᠳᠠᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠠᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ 18 ~ 20 ᠭᠷᠡᠳᠦ᠋ᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠾᠧᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ 30 ~45 ᠭᠷᠡᠮ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠾᠯᠤᠷᠳᠤ ᠨᠢᠲᠷᠤᠳᠤ ᠹᠧᠨᠽᠧᠨ  ᠢ 150 ~ 230 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠢᠭ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠰᠠᠴᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠦᠭᠦ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠮ  ᠭᠡᠮ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ 15 ᠬᠤᠨᠤᠭ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢ  ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠤᠨ ᠮᠢᠩ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ 90%  ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠪᠠᠢ ᠴᠦᠡᠭ ︵敌百虫︶  ᠤᠨ 500 ᠲᠠᠭᠢᠨ  ᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ  ᠢ 2 ~3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠷᠴᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃        7. ᠦᠷᠡᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖        ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠡᠯ ᠮᠦᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ ᠵᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠦᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠮᠦᠨ  ᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠦᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ 9 ~ 11 ᠴᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠶᠠᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 2 ~ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃         8. ᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖        2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ 1 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠦᠷᠢ 50 ᠭᠷᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 15 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠭᠦᠶᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 5  ᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠲᠡᠪᠳᠦᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ 8 ᠭᠷᠡᠮ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ 10 ᠭᠷᠡᠮ ᠰᠠᠴᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 1 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ  ᠬᠤᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠤᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠰᠦᠯᠢᠶᠤᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠴᠢᠭᠢᠭ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 80% ᠨᠢ ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢᠨ  ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠢ 30 ℃ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠶᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠭᠦᠷᠤᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ 10 ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠡᠳᠤᠷ  ᠤᠨ ᠦᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠴᠠᠭ  ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 7 ~ 10 ᠬᠤᠨᠤᠭ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠨᠠᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠭᠢ  ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠤᠰᠤᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷ 6 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠶᠤ 13 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠭᠦᠭᠦᠷ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ ᠨᠦᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 20 ᠡᠳᠤᠷ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠭᠢᠨᠳᠡ 10 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠶᠤ 23 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠭᠦᠭᠦᠷ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ  ᠭᠡᠮ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ 2 ~ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠷᠴᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃         9. ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ  ᠭᠡᠮ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ  ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖        ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠤᠰᠤᠯᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠲᠠᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ ᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠠᠢ ᠹᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢᠩ ︵爱福丁︶᠂ ᠯᠢᠤᠢ  ᠼᠠᠢ ᠪᠤᠤ ︵绿菜因︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠮ  ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠦᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ 10 ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃        ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠳ᠋ᠢ ᠺᠧ ᠰᠦᠡᠭ  ︵敌克松︶᠂ ᠪᠠᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠴᠢᠩ ︵百菌清︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠮ  ᠢ ᠰᠦᠷᠴᠢᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠤᠨᠠᠬᠤ  ᠭᠡᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠤ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ  ᠢ  ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠤᠨᠢ ᠫᠦ᠋ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ︵普海因︶᠂ ᠰᠤ᠋ ᠺᠧ  ᠯᠢᠩ ︵速克灵︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠮ  ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠬᠤ  ᠭᠡᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠤ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃        10. ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠢ︖        ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 2 ~ 3 ᠡᠳᠤᠷ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ 200 ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ ᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 3 ~ 5 ᠡᠳᠤᠷ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃       11. ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖       ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠷᠬᠠᠳ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 2 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 30 ~ 50 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ᠃ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠢᠯᠵᠡᠷᠡᠮᠡᠯ ᠰᠢᠭᠡᠭ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ 2500 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ  ᠢ  25 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 10 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠭᠦᠶᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ 150 ᠭᠷᠡᠮ ᠹᠦ᠋ ᠯᠧ  ᠯᠢᠩ ︵氟乐灵︶ ᠪᠤᠶᠤ 125 ᠭᠷᠡᠮ ᠱᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦ᠋ ︵施田补︶ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 30 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠤᠰᠤ ᠬᠤᠯᠢᠨ ᠰᠦᠷᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ ᠪᠦᠷᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠰᠠᠴᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠴᠢᠭᠢ  ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠴᠢᠭᠢ  ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ 800 ᠲᠠᠭᠢᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠪᠠᠢ ᠴᠦᠡᠭ  ︵敌百虫︶ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ 10 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠠᠪᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠴᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ 2 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠ ᠲᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃       12. ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖        ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠮᠬᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ 5 ~ 7 ᠡᠳᠤᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠭᠢ ᠨᠦᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠢᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ 7 ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠴᠢᠭᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 3 ~ 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠰᠦᠷᠴᠢᠵᠤ᠂ 15  ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ 60 ᠭᠷᠡᠮ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷᠴᠢ ᠺᠠᠯᠢ ᠪᠠ 10 ᠭᠷᠡᠮ ᠶᠦᠨ ᠳ᠋ᠠ ︵云大︶ 120 ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ᠂ 7 ~ 10 ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠷᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ  ᠭᠡᠮ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ᠵᠠᠶᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 20 ᠡᠳᠤᠷ  ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ 10  ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ 20  ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ 30 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ᠵᠠᠶᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 40 ᠡᠳᠤᠷ  ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠰᠤᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ 5 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ 10 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠭᠦᠭᠦᠷ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ 15  ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ᠂ 10 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠨᠦᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ᠵᠠᠶᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 60 ᠡᠳᠤᠷ  ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠰᠤᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ 10 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ 20 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠭᠦᠭᠦᠷ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ 30  ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ᠂ 15 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ᠵᠠᠶᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 80 ᠡᠳᠤᠷ  ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠰᠤᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ 10 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ 20 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠭᠦᠭᠦᠷ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ 30  ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ᠂ 10 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃         13. ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ  ᠭᠡᠮ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ  ᠢ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖         ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠪᠠᠢ ᠴᠦᠡᠭ ︵敌百虫︶᠂ ᠠᠢ ᠹᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢᠩ ︵爱福丁︶᠂ ᠯᠢᠤᠢ ᠼᠠᠢ ᠪᠤᠤ ︵绿菜宝︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ  ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ  ᠤ ᠦᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ 10 ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠠᠮᠠᠯ ᠰᠸᠠ ᠮᠸᠡᠭ ᠰᠢᠨ ︵森猛锌︶ ᠂ ᠼᠦᠡᠭ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠵᠢᠩ ︵葱菌净︶᠂ ᠪᠠᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠴᠢᠩ ︵百菌清︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠷᠤ ᠲᠤᠯᠪᠤᠳᠤ  ᠭᠡᠮ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠴᠤ  ᠭᠡᠮ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠤ ᠬᠤᠤᠷ A᠂ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ︵链霉素︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠮ  ᠢᠶᠠᠷ  ᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠯ  ᠤᠨ  ᠭᠡᠮ᠂ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃        14. ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠮᠸᠢ ᠺᠦᠢ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠤᠬᠤᠵᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖        ᠮᠸᠢ ᠺᠦᠢ 5009 ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ  ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ᠂ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 15 ~ 25  ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠡᠢ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠡᠭᠡ  ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ  ᠶᠢ 1 ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠡᠢ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ 2 ~ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠤᠰᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠴᠠ 300 ~ 400 ᠵᠢᠩ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠸᠢ ᠺᠦᠢ 5009  ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠡᠢ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃  ᠪᠠᠢ ᠺᠦᠢ ᠽᠠ ︵白葵杂︶ 9 ᠨᠤᠮᠧᠷᠳᠤ  ᠰᠤᠷᠲ  ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 25 ᠠᠴᠠ 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 5  ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠡᠢ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠡᠭᠡ  ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠦᠷ  ᠤᠨ ᠵᠠᠢ  ᠶᠢ 1 ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠡᠢ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ 2 ~ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠤᠰᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠴᠠ 200 ~ 300 ᠵᠢᠩ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰᠤᠯᠢᠭ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠢ ᠲᠤᠬᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠡᠢ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃        15. ᠲᠡᠭᠦᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ  ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ︖        ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠡᠢ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 70%  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠮᠤᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠢᠶᠠᠨ 3 ~ 5 ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ  ᠢᠶᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠲᠠᠰ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠰ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠢ ᠪᠤᠯ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕