ᠭᠠᠯ ᠰᠢᠳᠣᠯᠬᠡ ᠪᠠ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ︵  ᠲᠦᠷᠪᠡ︶
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠽᠠᠠᠳᠠᠷ᠎ᠠ
      ᠭᠠᠯ ᠰᠢᠳᠣᠯᠬᠡ ᠪᠠ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ                                 - ᠭᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠣ   ᠰᠢᠷ᠎ᠠ   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ   ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ                                                               ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠮᠠᠯ ᠹᠷᠣᠠᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ                                                                                                               ᠽᠠᠠᠳᠠᠷ᠎ᠠ       ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠣᠮ       ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠭ ᠨᠠᠳᠦ᠋ᠢᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠰᠢᠬᠡ ᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠬᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠣᠠ ᠮᠠᠴᠢᠣᠠ ᠲᠦᠬᠡᠭᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠡᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠵᠦᠪ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ  ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠣᠰᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠣᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠡᠮᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠳᠠ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠵᠠᠭᠦᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠲᠠᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠣᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠤᠠᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠢᠬᠡ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠭᠤᠷ ᠰᠦᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠦᠵᠣ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠤᠣᠵᠢ ᠡᠮᠣᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠲᠠᠪᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠠ ᠡᠮᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠠ ᠪᠤᠷᠣᠬᠵᠢᠭᠤᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠶᠠᠬᠡᠮᠰᠦᠭ ᠬᠡᠬᠡᠨᠴᠢᠷ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠣᠠ ᠠᠯᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠣᠰᠴᠣ ᠡᠩᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠣ ᠵᠠᠭᠦᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠤᠣ ᠵᠠᠭᠦᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠦᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠣᠰᠣ ᠢᠳᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ︶ ᠵᠠᠭᠦᠵᠣ ᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠯᠳᠣᠠ ᠭᠦᠶᠣᠯᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠭᠠᠯ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠭᠦᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠭᠦᠵᠣ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠭᠳᠠᠢ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠴᠢᠣᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠯᠠᠮᠠᠳᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠮᠣᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠠ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠣᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠣᠬᠹᠠᠣᠠ ᠱᠣᠬᠠᠣᠠ ᠢ ᠲᠣᠮᠣᠴᠣᠣᠠ ᠨᠢ ᠡᠪᠤᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠣᠮᠣᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠣᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠵᠣ ᠰᠠᠭᠤᠯᠣᠴᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠣᠠ ᠨᠢ ᠴᠣᠮᠴᠦ᠋ᠢᠠ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠶᠢᠴᠢᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠ  ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠲᠣᠮᠣᠭᠠᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠵᠣ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠭᠳᠠᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠨᠡᠭ ᠬᠠᠪᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠲᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠴᠠᠢ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠣᠭᠤᠵᠣ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡ  ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠰᠠᠵᠣ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠡᠩ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠮᠠᠮᠠ ᠰᠠᠩ ᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠵᠦᠪ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠣᠭᠤᠷ ᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠠᠭᠠᠠ ᠭᠦᠵᠢ ᠨᠣᠴᠣᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠡᠳᠠ ᠴᠣᠬᠢᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠠ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠠ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠮᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠪᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠤᠷᠣᠬᠰᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠮᠦᠷ ᠵᠢᠷᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠳᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠭᠠᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠠᠭᠦ ᠲᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠰᠠᠬ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ  ᠳᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠮ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠳᠠᠰᠣ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠷᠣᠳᠠᠬ ᠠᠵᠣᠭᠤ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ ︵ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠯᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ  ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠴᠣ᠋ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ︶ ᠡᠩ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠤᠩᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠄       ᠠᠶᠢᠯᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠡᠨᠠᠷᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠭᠦᠰᠣᠬᠡᠣᠠ       ᠠᠮᠣᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ ᠲᠣᠬᠰᠢᠠ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠠ ᠢ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠴᠢ       ᠠᠰᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠯᠦᠭᠡ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ       ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠᠳᠠ ᠠᠳᠠ ᠤᠷᠢᠠ ᠵᠠᠯᠠᠮᠣᠢ       ᠡᠨᠠᠯᠠᠯᠳᠣ ᠡᠨᠠ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠪᠦᠭᠦᠠ       ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠰᠣᠬᠡᠢ ᠬᠡᠮᠠᠠ       ᠡᠷᠳᠠ ᠴᠠᠬ ᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠯᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠬ ᠢ ᠲᠣᠷᠠᠣᠠᠴᠣ       ᠠᠳᠡ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬ᠎ᠠ ︿  ᠠᠬᠠᠷ ᠬᠡᠪᠰᠢ   ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠦ᠋ᠯᠳᠤᠮ  ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ﹀ ᠁ ᠬᠡᠮᠡᠨ ︽  ᠭᠠᠯ ᠭᠠᠯᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠬᠡ︾   ︿  ᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ﹀ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ  ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠨ  ᠶᠢ ᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠴᠢᠭ  ᠲᠤ ᠡᠮᠤᠰᠭᠡᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠭᠳᠡᠢ ᠲᠤᠰᠤᠭᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠤ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕