ᠭᠠᠯ ᠰᠢᠳᠣᠯᠬᠡ ᠪᠠ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ   ︵ᠨᠢᠭᠡ︶
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠽᠠᠠᠳᠠᠷ᠎ᠠ
      ᠭᠠᠯ ᠰᠢᠳᠣᠯᠬᠡ ᠪᠠ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ                          - ᠭᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠣ   ᠰᠢᠷ᠎ᠠ   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ   ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ                             ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠮᠠᠯ ᠹᠷᠣᠠᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ                                                       ᠽᠠᠠᠳᠠᠷ᠎ᠠ       ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠦᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠣ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠠ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠬᠡ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠠ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠳᠣᠭᠦ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠧᠷᠢᠭ᠂ ᠡᠨᠠᠣᠠᠬᠡᠭ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠢᠠᠳᠢᠶᠠᠠᠴᠣᠣᠠ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠳᠣᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠯ ᠰᠢᠳᠣᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠣᠮᠳᠠ ᠮᠦᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠠ᠃       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠯ  ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠣᠬᠡᠢ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠭᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠰᠣᠠ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠴᠠᠰᠣᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠯ ᠲᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠦᠨᠣᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠰᠢᠯ ᠲᠣᠬᠳᠠᠨᠢᠯ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠦᠷᠨᠢᠯ ᠦᠷᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠴᠢ ᠲᠣᠰᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠯᠠᠳᠠ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠠᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠰᠢᠭ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠳᠣᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠬᠴᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠴᠢ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠬᠢᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠣᠳᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠣ᠋ ︽ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠤᠬ︾ ᠲᠤ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠬᠢᠷᠠᠣᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠭᠤᠯᠣᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠰᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠵᠠᠷᠯᠠᠬᠰᠠᠠ  ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠣᠮᠰᠢᠬᠳᠣ ᠪᠠᠮ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠪᠡᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠷᠴᠢᠣᠠ ᠠᠷᠢᠯᠣᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠡᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠲᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠩ ᠡᠷᠳᠠ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣ ᠮᠦᠷ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠤᠬ︾ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠠ ᠪᠤᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠬᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠳᠠᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠣᠠ 50 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ  ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠨᠠᠰᠣᠠ ᠨᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠠᠳᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠨᠢ 8000 - 6000 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠳᠣᠠ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠭᠦ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠦᠭᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠦᠵᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠪᠤᠬ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠰᠣᠳᠣᠷ  ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠶᠢᠵᠣ ᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ - ᠡᠨᠠᠭᠦ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠦᠳᠠᠯᠴᠢᠠ ᠶᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠣᠳᠣ᠂ ᠬᠡᠷᠠᠯ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ︽ᠪᠠᠬᠢ︾ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ︽ᠪᠠᠬᠢ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ ᠸᠠᠯᠳᠠᠮᠢᠷᠽᠣᠸ᠋ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ  ᠢᠶᠠᠷ ︽ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ︾ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠤᠳᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯ ︽ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠠ︾ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠤᠳᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠰᠢᠳᠣᠯᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠬᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠣᠬᠡᠯ᠂ ᠦᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠠᠯᠵᠣ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠣ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ︽ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠯᠣᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠴᠢᠭ︾᠂ ︽ᠡᠰᠢ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠤᠯᠣᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠴᠢᠭ︾᠂ ︽ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠯᠭᠦᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠯᠣᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠴᠢᠭ︾᠂ ︽ᠭᠤᠯᠣᠮᠳᠠ ᠲᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠦ ᠲᠠᠷᠣᠮᠵᠢ︾ ᠬᠡᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠦᠴᠢᠭ᠂ ᠢᠷᠣᠬᠡᠯ ᠰᠢᠪᠰᠢᠯᠬᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠠ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠣᠠ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠴᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣᠬᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠣᠠ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠢᠶᠠᠠ ᠶᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ︵ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠣᠠ ᠤᠪᠤᠬᠳᠣ︶ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠴᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠶᠠᠠ ᠶᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠤᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠣᠠ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ︽ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠭᠤᠯᠣᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠪ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠯᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠯᠭᠦᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠳᠣ ᠬᠠᠰᠠᠷ᠂ ᠦᠬᠡᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠢ᠂ ᠡᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠤᠯᠣᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠷ ᠬᠢᠶᠠᠠ ᠶᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠢᠬ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠷᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠣᠮᠳᠠ ᠲᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠶᠢ ᠬᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠭᠦ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠣᠠ ᠵᠢᠨᠣᠩ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠢᠬ ᠦᠯᠠᠳᠣᠭ᠍ᠴᠢ - ᠭᠦᠬᠡᠴᠢ᠂ ᠵᠣᠯᠠᠴᠢ᠂ ᠵᠠᠣᠠᠴᠢ᠂ ᠭᠠᠯᠴᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠠᠯᠪᠠᠳᠣ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠠᠭᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠮᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠢᠷᠣᠬᠡᠯ᠂ ᠦᠴᠢᠭᠦ ᠦᠴᠢᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠳᠠ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠴᠣ᠋ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠤᠠᠴᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠭᠠᠯᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠡᠬᠡ︾᠂ ︽ᠭᠠᠯ ᠡᠬᠡ︾᠂ ︽ᠦᠬᠢᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ︾ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠡᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠳᠡᠭ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ︾᠂ ︽ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ︾ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠣᠠ ᠢ ᠡᠴᠢᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠣᠠ ᠪᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠯᠠ ︽ᠭᠠᠯ︾ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠠ ᠰᠢᠳᠣᠵᠣ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃ ᠰᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠯᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠣᠭᠦᠠ ᠨᠢᠵᠠᠬᠡᠷ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ᠃ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠢ ᠭᠠᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ︽ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠣ᠋ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠪᠤᠶᠢᠵᠣ ᠤᠬᠰᠦ᠋ᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠤᠯᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠣ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠢᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠬᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠬᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠠ ᠡᠷᠭᠦᠵᠣ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣᠯᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣ ᠴᠣ᠋ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠬᠡᠬᠡ ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠠ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ︽ᠦᠨᠣᠳᠣᠷ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠯ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠵᠠᠢ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠠᠵᠣ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠴᠠ ᠲᠣᠰᠣᠭᠠᠯᠠ ᠡᠷᠭᠦᠵᠣ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠳᠣᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠭᠠᠷ᠃       ︽ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ᠂ ᠭᠦᠵᠠᠬᠡ ᠭᠦᠵᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠣᠩ ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠣᠷ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠴᠣ᠋ ᠡᠨᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠬᠡᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠦᠰᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠴᠣ᠋ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠳᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ᠃ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷ᠂ ᠶᠣᠰᠣ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠭᠤᠴᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃       ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲ᠊ ᠦᠠᠷᠳᠠ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠤᠪᠤᠬ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠣᠠ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠬ᠃       ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠨᠣᠶᠠᠣᠠ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠣᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠠ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠣᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠬᠡᠬᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠰᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠣ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠭᠠᠯᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠦᠴᠢᠠ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ 〈 ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ 〉 ᠴᠦᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠬ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠨᠢ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ  ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠡᠰᠠᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠶᠢᠷᠠᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠯᠠᠬᠡᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠠ ᠲᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠣ᠋ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠱᠣᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠡᠷ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠩ ᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠣ ᠫᠣᠣᠵᠢᠩ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ᠃ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨᠠᠬᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠷᠬᠡᠠ ᠰᠢᠷᠠᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠦᠷᠦᠭ  ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠠ ᠤᠩᠭᠤᠢᠢᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠳᠠᠬᠡᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠴᠦᠭᠦᠴᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠯᠢᠵᠣ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠣ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠣ ᠪᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ  ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠣᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠫᠢᠯᠠ ᠲᠠᠪᠠᠬ ᠲᠤ ᠲᠦᠴᠢᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠦᠷᠦᠭ  ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠣᠠ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠠᠨᠵᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠠᠷᠣ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠴᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠮᠠᠶᠢᠷᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠨᠣᠶᠠᠠ ᠬᠤᠳᠣᠬᠳᠣ ᠲᠠᠠᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠪᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ︽ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ︾ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠬ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠠ᠂ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠ ᠤᠷᠣᠯᠠᠬᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠴᠢ᠂ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠱᠣᠭᠤ ᠨᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠠ ᠢᠳᠠᠵᠣ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠭᠦᠷᠳᠠᠳᠡᠭ᠃       ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠦᠴᠢᠬᠡᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠨᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠲᠦᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠰᠣᠮᠣ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠰᠠᠩ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠳᠣᠬᠡᠷ ᠰᠣᠮᠣ ᠨᠢ ᠷᠠᠳᠢᠠᠰᠢᠷᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠱᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠳᠤ ︽ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠳᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠵᠢᠰᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠠ ᠨᠣᠶᠠᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠴᠢ᠂ ᠪᠤᠱᠣᠭᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠠ᠂ ᠵᠣᠳᠣᠪᠠᠵᠠᠪ ᠠᠮᠪᠠᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃       ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠣᠭᠠᠡᠭ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠨᠭᠬᠢᠨᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠳᠠᠠ ᠤᠩᠰᠢᠵᠣ ᠲᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠣ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠣ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠪᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠠᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠠᠳᠢᠰ ᠰᠢᠭ ᠨᠠᠠᠳᠢᠩᠨᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠠᠬᠠᠷ  ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠣ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠠ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠡᠨᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠣ ᠮᠠᠳᠣ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠣᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠣᠭᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠮᠠᠠᠵᠣ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠣᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠠ  ᠠᠴᠠ ᠤᠩᠭᠤᠠ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠠ ᠤ ᠬᠤᠱᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ ︵ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠦᠰᠬᠡᠯ᠎ᠠ︶ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠠ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠠ ᠮᠦᠠᠭᠦᠠ ᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠬᠢᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠤᠴᠢᠬᠳᠣ ᠲᠣᠮᠣ ᠭᠠᠩ ᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠬᠢᠵᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠯᠢᠭᠳᠡᠠ ᠬᠤᠳᠣᠬᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠠᠳᠣᠠ - ᠰᠣᠳᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠬᠡᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠵᠢᠶᠠᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᡁᠬᠡᠯᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠣᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠂ ᠮᠠᠠᠵᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠣᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠢᠯᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠭᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠣ᠂ ᠯᡁᠮᠣᠰᠦ᠋ᠷᠣᠩ ᠬᠤᠱᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠠ ᠲᠠᠬᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠲᠣᠬᠤᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠭᠤᠮᠪᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠱᠣᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠵᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠣᠠ ᠡᠳᠣᠷᠵᠢᠠ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠠ ᠵᠣᠯᠠ ᠭᠦᠵᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠠᠭᠦ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠤ  ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠣᠭᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠰᠢᠷᠠᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠲᠠᠷᠠ ᠭᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠳᠠᠭᠤ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠵᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠣᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠢᠠᠳᠠᠷ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ ᠵᠣᠯᠠ ᠭᠦᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠬ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠪᠤᠭᠤᠷᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠬ᠃       ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠩ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠠᠯᠬᠡᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠩ ᠤᠯᠠᠠ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠬᠴᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ︵ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ︶ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠬ ᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠩᠭᠦᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠨᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠰᠣᠳᠣᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠢ ︽ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠦᠢ︾᠂ ︽ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠭᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠵᠦᠢᠯ︾᠂ ︽ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠯ︾᠂ ︽ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠣᠮ︾᠂ ︽ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠡᠷ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠣᠠ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠮᠣ᠃       ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠦᠢ       ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠬᠡᠬᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠢ ᠤᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠲᠣᠮᠤᠬ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠄ ᠡᠷᠳᠠ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠬᠠᠠ ᠬᠤᠷᠮᠣᠰᠳᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠢᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠲᠣᠩ ᠡᠨᠠᠷᠢᠩᠭᠦᠢ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠣᠠ ᠢ ᠡᠨᠠᠷᠢᠠ ᠦᠵᠠᠵᠣ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠵᠣᠣᠬᠠᠠ ᠵᠠᠷᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠵᠣ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠬᠤᠷᠮᠣᠰᠳᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡᠳᠠ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠠ ︽ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠠ ᠭᠠᠯᠴᠢ ᠭᠦᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠶᠠᠪᠤ︾ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠰᠣᠳᠣ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠳᠤ ᠭᠦᠬᠡᠬᠡᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠢ ᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠨᠠᠷᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠮᠣᠰᠳᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠦᠬᠡ  ᠪᠠᠷ ᠢᠣᠠᠬᠠᠵᠣ ᠵᠣᠣᠬᠠᠠ ᠵᠠᠷᠣᠴᠠ ᠭᠦᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠭᠠᠯᠴᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠠᠠ ᠬᠤᠷᠮᠣᠰᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠠ ᠢ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠵᠣ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠢ ᠭᠦᠬᠡᠷᠦ᠋ᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠦᠷᠭᠦᠮ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠢᠳᠠᠵᠣ ᠤᠣᠭᠤᠬᠤ ᠡᠮᠣᠰᠴᠣ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠭᠦ ᠤᠯᠠᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠣᠠ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠬᠤᠷᠮᠣᠰᠳᠠ ᠮᠠᠳᠠᠵᠣ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠯᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠬᠡᠬᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠮᠣᠰᠳᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠭᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠢ ᠡᠨᠠᠭᠦ ᠲᠣᠮᠤᠬ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠵᠣ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠬᠡᠬᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠴᠢᠭᠠᠣᠠ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠴᠢᠠ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠡᠳᠣᠷ ︵ᠪᠢᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠴᠢᠠ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠡᠳᠣᠷ︶ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠴᠠᠬ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠯ ᠲᠦᠯᠯᠠᠭᠦ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠠᠯ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠴᠢᠨᠠᠬᠡᠯᠢᠭ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮᠠᠣᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠠ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠤᠷᠦ᠋ᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠲᠦᠯ ᠮᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠬ ᠠᠵᠢ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠢᠰ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠬᠴᠢᠠ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠭᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠴᠢᠠ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ ᠭᠦᠬᠡᠬᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠᠭᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠡᠷᠳᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠷᠯᠣᠬᠡ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠬ ᠠᠶᠢᠯ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠵᠶᠢᠠ ᠲᠦᠣᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠠᠭᠤᠰᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠣᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠠᠳᠠᠷ ᠪᠤᠰᠬᠠᠠ ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ ᠨᠣᠴᠣᠭᠠᠵᠣ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠰᠠᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ  ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠲᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠵᠣ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠠᠳᠠ ᠨᠣᠳᠣᠬᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠬᠡᠯᠠᠣᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠬᠡᠯᠣᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠯᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠦ︾ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠡᠯᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠭᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠬᠡᠯᠠᠣᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠬ ᠨᠢ ︽ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠡᠬᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠣᠮᠤᠬ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠮᠠᠭᠠᠣᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ︽ᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠡᠬᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠤᠬ ᠲᠤ᠄ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠭᠦᠬᠡᠬᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠭᠦᠮ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠣᠠ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠬᠤᠷᠮᠣᠰᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ  ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ︽ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢ᠂ ᠬᠤᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠ︾ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠭᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠡᠬᠡ᠂ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠣ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠶᠢᠠᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠡᠳ᠋ ᠠᠭᠤᠷᠰᠣᠠ ᠢ ᠭᠤᠶᠣᠵᠣ᠂ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠳᠠᠰᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠵᠣ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ᠂ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠤᠯᠵᠣ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠳᠠᠰᠢ ᠢᠷᠠᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢ ︽ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠ︾ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠯᠠᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠰ ᠴᠠᠬ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠯᠠᠠ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠣ ᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠬᠳᠣᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠲᠣᠮᠤᠬ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠣ ᠬᠡᠮᠠᠷ᠃ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠯᠪᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠪᠠ ᠬᠤᠮᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠬᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠦᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠠᠬᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠯ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠰᠣᠭᠠᠯ ᠡᠷᠭᠦᠠ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠣ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠩ ᠭᠠᠴᠢᠬ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠵᠣᠯ ᠪᠤᠰᠣ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠪᠡᠭᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠴᠢᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠵᠣ ᠭᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠠ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠬ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠠᠭᠦ ᠡᠳᠣᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕