ᠴᠡᠭᠡ ᠢᠰᠬᠡᠵᠣ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠨᠠᠷ
            ᠴᠡᠭᠡ ᠢᠰᠬᠡᠵᠣ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢ               ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡ ᠢᠰᠬᠡᠵᠣ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠴᠡᠭᠡ ᠢᠰᠬᠡᠵᠣ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ   ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠦ᠋ᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ   ᠳᠦᠬᠦᠮ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠳᠣᠰ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠳ ︵304 ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠦ   ᠪᠣᠯᠣᠳ︶ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠳᠣᠰ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠴᠡᠭᠡ   ᠢᠰᠬᠡᠵᠣ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠱᠦᠬᠦᠬᠦ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠢᠰᠬᠡᠬᠦ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠ ᠴᠡᠭᠡ   ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠦᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠬᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ   ᠮᠠᠰᠢᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ   ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠱᠦᠬᠦᠬᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠢ ᠴᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ   ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠵᠣ᠂   ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠢᠰᠬᠡᠬᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠨ᠎ᠡ︔ ᠢᠰᠬᠡᠬᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠢ   ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠨ᠎ᠡ︔   ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠦᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠯᠢᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠰᠬᠡᠨ   ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠣ ︵ᠳᠣᠰ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ︶᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠡᠭᠡ   ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠨ᠎ᠡ︔ ᠴᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠴᠣ᠋ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ   ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠢ 2-4℃ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠣᠰ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠴᠡᠭᠡ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ   ᠴᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠴᠣᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠠᠰᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ   ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃             ᠳᠣᠰ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ᠄ 1. ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠬᠤᠷ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠪᠡ︔ 2. ᠴᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ   ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ︔ 3. ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ   ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠦᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ   ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ︔ 4. ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠢ   ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ︔ 5. ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ   ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ   ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠪᠠ︔ 6. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ   ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭᠵᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ   ᠦᠢᠯᠡᠰᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃             ᠳᠣᠰ ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ᠄ 1. ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠦᠢ ᠳᠤ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ   ᠪᠦᠯᠢᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠴᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ   ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ︔ 2. ᠴᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠵᠣ᠂   ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠢ 2-4℃ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ   ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ   ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ︔ 3. ᠳᠣᠰ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ   ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠦᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠣ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠬᠦᠷᠦᠬᠦᠯᠪᠡ᠃             ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ᠄             ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠫᠷᠦᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ   ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ             ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ︵ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭ  ᠤᠨ ᠨᠤᠮᠧᠷ᠄ 201020286777.6︶
    ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ  ᠤ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ             ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭ  ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ www.nmgzzqmy.com
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕