ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢ ︽ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠪᠡ︖ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠳᠦ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠤᠢ︖
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
            ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢ ︽ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠪᠡ︖ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ             ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠳᠦ   ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ   ᠶᠢ     ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ   ᠴᠢᠨᠠᠷ   ᠨᠢ   ᠶᠠᠮᠠᠷ   ᠪᠤᠢ︖         ᠲᠤᠩᠰᠢᠭᠤᠯ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢ ︽ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠳᠢ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠯᠪᠤᠳᠤ ᠲᠤᠩᠰᠢᠭᠤᠯ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ 100 ᠮᠤ᠋ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠳᠦ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠩᠰᠢᠭᠤᠯ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠪᠦᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠮᠡ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠦᠰᠦᠳᠦ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠰᠢᠭᠤᠯ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ 1400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠷᠢᠳ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ http://www.mptnp.com/
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕