ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ    ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ   ᠨᠢ 2011 ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ   ︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ   ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠳᠡᠨ  ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ   ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠲᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ︾ ︵  ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮᠧᠷ᠄ 20110404︶   ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠦᠰᠦᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ   ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃                   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ   ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ                   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ  ᠤᠨ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ   ᠶᠢ   ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ   ᠲᠤᠬᠠᠢ                                                           ᠮ᠊ · ᠲᠤᠬᠳᠡᠬᠤ   ﹇ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ﹈ ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ   ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ   ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠦ ᠤᠢᠵᠡᠯ ᠲᠡᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ᠂   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡ ᠵᠢᠷᠦᠵᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ᠂   ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬ᠂ ᠤᠢᠭᠡ ᠤᠢᠰᠦᠭ᠂   ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠡᠭᠤᠯᠦᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠷᠡᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠤ ᠵᠡᠳᠡᠯᠦᠯᠳᠠ   ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠡᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ   ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢᠵᠡᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠡᠦᠡᠴᠡᠢ᠃   ﹇ᠵᠡᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠭᠡ﹈   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ︔ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠡᠯᠡᠯ︔   ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬ︔ ᠤᠢᠭᠡ ᠤᠢᠰᠦᠭ︔ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ               ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠡᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ   ᠪᠦᠷ ᠪᠤᠰᠤᠤᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠦᠰᠢᠵᠦ᠂   ᠤᠯᠡᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠡᠶ᠋ᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠠ ᠶᠤᠮ᠃   ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠳᠦᠠ   ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ   ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ   ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ   ᠤᠨ   ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠲᠤᠳᠡᠬᠳᠡᠵᠦ   ᠪᠤᠯᠦᠰᠢ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃       ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ   ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠷᠡᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠪᠦᠷᠢᠠ   ᠲᠦᠬᠦᠷ ᠤᠬᠠᠬᠳᠡᠬᠤᠠ ᠮᠦᠠ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ   ᠠᠬᠤᠯᠦᠬᠳᠡᠬᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠰᠦᠮᠳᠦ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ᠂ ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠤᠨ   ᠲᠢᠭ᠂ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂   ᠵᠢᠬᠢᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬ᠂ ᠭᠠᠳᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠴᠡᠭᠠᠰᠦ᠂   ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠵᠦ ᠤᠢᠳᠡᠵᠦ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷᠯᠡᠬᠦ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠡᠠ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠯᠡᠬᠤ ᠶᠢ   ᠪᠠᠭᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠴᠢᠮᠡᠵᠦ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠳᠤ   ᠭᠤᠦᠯᠳᠡᠭᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠳᠡᠵᠦ   ᠪᠤᠢ᠄ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠤᠢᠭᠡ ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ᠂   ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠢᠬᠢᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ   ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ   ᠴᠢᠮᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠯᠡᠬᠤ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃         ᠤᠳᠦᠬᠠᠠ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠦᠡᠳᠡᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ   ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠠᠯᠳᠦᠠ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠰᠤᠷᠪᠦᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ   ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠡᠦᠡᠴᠦ᠂ ᠮᠡᠠ ᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠳᠤ   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠯᠡᠠ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ   ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠢᠷᠭᠡᠠ᠂ ᠡᠬᠢᠯᠡᠴᠠ ᠤᠢᠡᠳᠦᠷ᠂   ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠨᠦᠳᠦᠷ   ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠠ   ᠤᠷᠦᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠪᠡᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠦᠰᠢᠠ ᠲᠤᠬᠳᠡᠨᠢᠬᠤ ᠪᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠳᠤ   ᠤᠬᠢ ᠰᠡᠶᠢᠠ ᠠᠵᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠢ   ᠡᠬᠦᠳᠦᠠ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃   ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ  ᠨᠢ ᠤᠳᠦ ᠶᠢᠨ   ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠳᠦ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠠ ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ   ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠠ ᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠡᠳᠦᠬᠢ   ᠤᠢᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠠ ᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠡᠠ   ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ   ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠡᠭᠤᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠦᠶ᠎ᠠ   ᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠵᠡᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠦᠢ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ   ᠵᠡᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠦᠢ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ  ᠶᠢᠨ   ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠰᠡᠠ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠯ ᠪᠡ   ᠤᠷᠡᠯᠢᠬ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠢᠵᠡᠬᠦᠰᠢᠳᠡᠢ ᠠᠵᠢ᠃         ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠲᠦᠷᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠂   ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠤᠠ ᠴᠦᠮ   ᠤᠢᠪᠡᠷ   ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬᠳᠦ ᠲᠦᠷᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠡᠷᠠ ᠨᠢ ᠵᠡᠪᠡᠯ   ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠬᠴᠢ ᠪᠡ   ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ ᠲᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ   ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠦ ᠰᠡᠭᠤᠬᠳᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠴᠦ ᠂   ᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠡᠮ ᠠᠴᠠ   ᠲᠡᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠦ   ᠡᠷᠢᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂   ᠶᠠᠬ ᠡᠷᠳᠡᠠ ᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠡᠳ᠋ ᠢ   ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠵᠦ   ᠲᠡᠯᠪᠢᠬᠰᠡᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠬ   ᠢᠮᠡᠬᠳᠠ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ   ᠭᠤᠶᠦᠬᠠᠠ ᠲᠦᠷᠢ   ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠤᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠢᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ   ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠦ ᠰᠡᠭᠤᠳᠠᠬ᠃   ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠡᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ   ︽ᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠬᠴᠢ︾ ᠰᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠭᠤᠶᠦᠮᠰᠤᠬ   ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ   ᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠃   ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠦᠳᠡᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠡᠯᠳᠦᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠡᠷᠢᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ   ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠬᠤ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠡᠠ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ   ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠨᠢ 40% ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃       ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠯᠳᠡᠰ   ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠡᠠ   ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠵᠦ   ᠠᠪᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ   ᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ   ᠤᠢᠷᠳᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ   ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠢᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠠᠷᠡᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂   ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠤᠷᠢᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠳᠠᠬ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠪᠡᠬᠦᠠ᠂ ᠲᠤᠰᠡᠭᠠᠷ   ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠭᠤᠶᠦ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠯᠠ   ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ   ᠲᠡᠭᠠᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ    ᠤᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃   ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ᠎ᠠ   ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠦᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ   ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ   ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠤᠢᠭ᠍ᠴᠦ ᠴᠢᠳᠡᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃   ᠡᠩ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠶᠦ ᠴᠡᠭᠠᠰᠢᠯᠡᠭᠠᠦᠠ ᠤᠢᠵᠡᠮᠵᠢ   ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠪ ᠬᠠᠪᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ   ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠤᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠢᠭᠡᠶᠢᠴᠡᠯ ᠢ   ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠡᠪᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠡᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠴᠦ   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠦᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃   ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠭᠡᠠ ᠳᠤ   ︽ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡ ᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠡᠯ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ︾   ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠢᠢᠮᠦ ᠶᠤᠰᠦ ᠮᠦᠠ᠃   ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ   ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ   ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ︽ᠭᠡᠮᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠠᠦᠡᠬᠤᠮᠡᠯ︾ ᠰᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ   ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ   ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠬᠦᠡᠳᠤᠤᠡᠭᠡᠠ   ᠤᠢᠵᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃         ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ   ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠤᠢᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠢ   ᠤᠶᠦᠠ ᠤ ᠭᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠢ   ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ   ᠪᠤᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ᠂ ᠠᠵᠦ ᠤᠢᠢᠯᠡᠦᠡᠪᠦᠷᠢ ᠂   ᠲᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ   ᠲᠡᠪᠦᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ   ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠠ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ   ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠳᠦ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ   ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠨᠦᠯ ᠤᠨ   ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠬᠦᠯᠡᠯ   ᠤᠯᠡᠠ᠂ ᠵᠢᠬᠢᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠪᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬ   ᠴᠦᠭᠡᠠ ᠰᠢᠭ ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠤᠢᠵᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃   ᠢᠯᠡᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ   ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ   ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠯᠡᠠ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠴᠦᠭᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ   ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡ   ᠵᠢᠷᠦᠵᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂   ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂   ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠡᠶᠢᠠ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠵᠡᠪᠡᠯ ︽ᠭᠤᠶᠦ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ   ᠰᠡᠷᠡᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠲᠤ ᠲᠡᠭᠠᠰᠢᠶᠡᠬᠳᠡᠬᠤ︾   ᠭᠤᠷᠪᠡᠠ ᠵᠡᠷᠴᠢᠮ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠡᠴᠢ   ᠴᠢᠨᠡᠷ᠂   ᠵᠦᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠡᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠪᠡ   ᠤᠷᠡᠯᠢᠬᠳᠦ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢ   ᠤᠶᠡᠯᠳᠦᠭᠤᠯᠵᠦ᠂   ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠪᠯᠡᠬᠦᠠ᠂   ᠪᠤᠷᠦᠬᠵᠢᠭᠤᠠ ᠪᠡ ᠲᠦᠪ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠴᠤᠬ   ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠪᠡᠬᠦᠠ ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ   ᠭᠡᠪ ᠨᠡᠮᠪᠡ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ   ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃         ᠮᠡᠠ ᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠦᠬᠠᠠ ᠤ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠷᠡᠯᠡᠯ   ᠪᠡ ᠵᠢᠷᠦᠵᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ   ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ   ᠲᠤᠤᠷᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠭᠡᠳᠦᠠ ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠪᠤᠢ᠃   ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ   ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ   ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠪᠡᠷ ᠠᠵᠦ ᠤᠢᠢᠯᠡᠦᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠡᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ   ᠬᠠᠷᠡᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠴᠡᠭᠠᠰᠢ   ᠬᠤᠯᠪᠦᠠ ᠪᠤᠳᠦᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ   ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠠ   ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ   ᠤᠢᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ   ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ   ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ︔ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ᠭᠧᠤᠮᠧᠲᠷᠢ   ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂   ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠪᠤᠯᠦᠮᠡᠷ ᠰᠢᠬ ᠤᠷᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ   ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢ   ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠦᠠ ᠴᠢᠮᠡᠠ ᠵᠢᠷᠦᠬᠯᠡᠬᠤ︔ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ   ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠢᠯᠠ ᠲᠤᠳᠦ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ   ᠠᠪᠳᠠᠬ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠡᠯ   ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ︔ ᠭᠤᠷᠪᠡ ᠳᠤ᠂   ᠵᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢᠶᠠᠷ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ︔   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠢᠯᠠ ᠭᠠᠵᠡᠷ   ᠲᠤ ᠨᠢ ᠵᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠡᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠰᠡᠶᠢᠠ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ   ᠠᠰᠢᠬ ᠤᠯᠭᠤᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂   ᠵᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ   ᠪᠤᠳᠦᠬᠳᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂   ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠦᠯ ᠢ   ᠨᠡᠩ ᠲᠡᠳᠡᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠢ   ᠤᠢᠢᠯᠡᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠠᠦ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ   ᠠᠵᠦ ᠤᠢᠢᠯᠡᠦᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠤᠢᠢᠯᠡᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂   ᠵᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠡᠭᠠᠯᠢ   ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠢ   ᠴᠠᠬ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂   ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠠ ᠦ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠶᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ   ᠤᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ   ᠮᠡᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠪᠡᠰᠠ ᠭᠤᠦᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠪᠡ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠬ ᠢᠶᠠᠨ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠠ   ᠭᠡᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ ᠲᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠦᠯ   ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠡᠩ ᠤᠨ   ᠭᠠᠷᠴᠡᠬᠳᠦ ᠲᠡᠯᠪᠢᠭᠤᠷ ᠰᠢᠬ   ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ  ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠦ ᠰᠡᠭᠤᠷᠢᠠ   ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ   ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃   ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ  ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠢᠶᠡᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ   ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠠ ᠤᠢᠭ᠍ᠴᠦ᠂   ᠵᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ   ᠤᠨ ᠠᠴᠢ   ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠡᠭᠤᠯᠵᠦ᠂   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠦᠯᠡᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠤᠢᠷᠭᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ   ᠪᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠯᠡᠠ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬ   ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ   ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠬᠦᠭ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠠᠶᠡᠰ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ   ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ   ᠠᠰᠢᠬᠯᠡᠠ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠦ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ᠂   ᠴᠢᠭ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠪᠡ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ   ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂   ᠠᠶᠢᠵᠡᠮ ᠴᠤᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂   ᠵᠤᠬᠢᠴᠡᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠡᠩᠵᠦ ᠶᠢ   ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠡᠢ᠃           ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠡᠯᠡᠯ   ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠢ ᠡᠬᠦᠦᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂   ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠪᠡ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠦᠠ ᠦ   ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠢ ᠤᠢᠢᠯᠡᠭᠠᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ︽ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ︾ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ   ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠷᠡᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠡᠬᠳᠡᠬᠤ᠂   ᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠰᠡᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠬᠤᠯᠪᠦᠬᠳᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ   ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠡᠰᠠ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ   ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠄ ᠡᠭ᠍ᠴᠡᠯᠡᠬᠦᠷ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ   ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍᠂ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ   ᠯᠡᠪᠳᠡᠭᠤᠠ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠤᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍᠂   ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠠ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ  ᠨᠢ ᠡᠷᠴᠢᠳᠡᠢ   ᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍᠂ ᠨᠡᠷᠢᠪᠳᠦᠷ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ   ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠭᠤᠸᠡᠯᠢᠬ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍᠂ ᠤᠢᠦᠡᠭᠡᠠ   ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠨᠦᠰᠡᠷ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍᠂   ᠴᠡᠶᠢᠪᠳᠦᠷ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠠ ᠴᠡᠭᠡᠠ   ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍᠂ ᠪᠤᠳᠡᠳᠦ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ   ᠨᠡᠮ ᠬᠦᠮ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍᠂ ᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ   ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠬᠦᠢ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦ‍ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠯᠡᠬᠤ ᠳᠤ   ︽ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠯ ᠠᠶᠡᠯᠭᠤ︾᠂   ︽ᠠᠶᠢᠵᠡᠮ ᠴᠤᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠦᠠ   ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠭ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠭᠠᠰᠦ᠂   ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠡᠮᠬᠢ ᠴᠡᠭᠴᠠ ᠲᠠᠢ   ᠬᠠᠮᠳᠦᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ   ᠲᠡᠪᠬᠤᠷ ᠬᠠᠮᠳᠦᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠪᠢᠴᠡᠭᠤᠯᠦᠠ ᠬᠠᠮᠳᠦᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂   ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠵᠡᠪᠰᠡᠷᠯᠡᠠ   ᠬᠠᠮᠳᠦᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ   ᠬᠠᠮᠳᠦᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠠ ᠦ ᠤᠯᠡᠮ ᠠᠴᠠ   ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠦ ᠪᠤᠳᠦᠯ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠠ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ   ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠷᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ   ᠲᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ   ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠢ   ᠡᠬᠦᠳᠦᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃         ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ   ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠠᠬᠢᠬᠰᠡᠠ ᠤᠡᠴᠡᠭᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠰᠡᠪᠡᠬᠦᠠ᠂ ᠤᠷᠡᠠ ᠬᠠᠴᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠴᠦ᠂   ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ   ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ   ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ   ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠨᠡᠭᠠᠳᠦ   ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ   ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠠ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠮᠧᠷ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ   ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠢᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ   ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠦ   ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠂ ᠡᠨᠠ ᠬᠦ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠡᠢ ᠶᠢ   ᠭᠤᠸᠡᠯᠢᠬ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ   ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠠ   ᠵᠢᠷᠦᠬᠯᠡᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ   ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠳᠦᠬᠠᠨ᠎ᠡ   ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ   ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠤᠯᠡᠰᠢᠷᠡᠭᠠᠦᠠ᠂   ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠦᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ   ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠤᠳᠡᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ   ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦᠭᠰᠡᠠ ᠨᠢ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ   ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ   ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠠ ᠤ   ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂   ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ   ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠯᠠ ᠪᠦᠳᠦᠯ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠦ   ᠲᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ   ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠠ   ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠠ ᠳᠤ ᠡᠪᠡᠷ   ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠰᠢᠬ ᠢᠯᠡᠬᠦᠴᠠ ᠶᠡᠭᠤᠮ᠎ᠠ   ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠦᠠ᠂ ᠪᠤᠯᠦᠮᠡᠷ ᠰᠢᠬ   ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠤᠬ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ   ᠪᠡᠷᠡᠬᠰᠡᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠬ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ   ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠦᠠ   ᠤᠨ   ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠡᠯᠪᠢᠳᠠᠬ᠃   ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ   ᠤᠢᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ   ᠤᠷᠡᠠ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠂   ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠢᠰᠦᠭ   ᠤᠳ ᠨᠢ   ᠤᠷᠡᠠ ᠬᠠᠴᠢᠠ ᠤᠡᠴᠡᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ   ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠤ   ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠡᠠ   ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠳᠡᠠ ᠢ ᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃   ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠪ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ   ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ   ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠠ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠤᠳᠡᠰ ᠤᠨ   ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠵᠡᠪᠡᠯ᠂   ᠬᠠᠪᠳᠡᠭᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ   ᠤᠶᠡᠠ ᠬᠠᠳᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠦᠬᠳᠡᠳᠠᠬ ᠶᠤᠮ᠃   ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ  ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠳᠡᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ   ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠠᠬᠢᠬᠰᠡᠠ ᠴᠦ   ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ   ᠠᠩᠬᠠᠷᠦᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠳᠠᠬ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠠ   ᠤᠢᠭᠡᠳᠠ ᠲᠡᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ   ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠲᠤᠮᠦ ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠤᠰᠦᠳᠡᠢ᠂ ᠤᠢᠩᠭᠡ   ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠢᠯᠭᠠᠷᠡᠬᠰᠡᠠ ᠲᠤᠳᠦ ᠲᠤᠪᠦᠷᠡᠭᠤᠠ   ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ   ᠠᠷᠦ ᠤᠢᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ   ᠬᠠᠷᠢᠴᠡᠭᠤᠯᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ   ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ   ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ   ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ   ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦᠠ ᠴᠡᠭᠠᠰᠦ ᠪᠠᠷ   ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂   ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠷᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠯᠢᠭ   ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠡ᠃         ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠷᠡᠯᠡᠯ   ᠳᠤ ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠪᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠵᠢᠷᠦᠵᠦ   ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠢᠩᠭᠡ   ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠴᠦ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃   ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠦᠵᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ   ᠬᠠᠪᠳᠡᠭᠠᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠡᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯᠪᠡᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠠ   ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠵᠢᠷᠦᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠦᠠ   ᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠡᠴᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂   ᠤᠢᠰᠦᠭ ᠪᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ   ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠦᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ   ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃   ᠤᠯᠡᠭᠠᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠨᠢ   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠬᠦᠭᠰᠡᠠ ᠪᠡᠶᠡᠷᠯᠡᠭᠤᠯᠵᠦ   ᠲᠤᠯᠡᠭᠠᠠ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠃   ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ   ᠲᠦᠪ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠪᠤᠷᠦᠬᠵᠢᠭᠤᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ   ᠤᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ︔ ᠬᠦᠭᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠠ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ   ᠨᠡᠮ ᠵᠢᠮ᠂ ᠬᠦᠢᠳᠡᠮᠰᠦᠭ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠯᠭᠤᠳᠠᠬ︔   ᠴᠡᠶᠢᠪᠦᠷ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠨᠢ   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠠᠮᠦᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ ᠲᠡᠭᠠᠳᠡᠢ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠃   ᠢᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠢ ︽ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠡᠩᠭ᠎ᠠ︾   ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠡᠭᠠᠠ᠂   ᠴᠡᠶᠢᠪᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠦᠬᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ᠂   ᠵᠡᠪᠡᠯ ᠪᠡᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ   ᠢᠯᠭᠠᠷᠡᠮ᠎ᠠ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ᠂   ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠵᠢᠢᠬᠰᠡᠠ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠦ᠂   ᠰᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠯ   ᠤᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠠᠠ ᠴᠡᠶᠢᠪᠦᠷ   ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠡᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠢᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ   ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠪᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠵᠡᠪᠡᠯ   ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠢᠩᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠬ ᠵᠠᠶᠢᠳᠡᠢ ᠵᠤᠬᠰᠦᠵᠦ ᠤᠢᠵᠡᠪᠡᠯ   ᠴᠡᠶᠢᠪᠦᠷ ᠤᠢᠩᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠵᠡᠪᠡᠯ ᠴᠡᠭᠠᠠ   ᠤᠢᠩᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠪᠤᠯ   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠮᠡᠰᠢ ᠴᠡᠭᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ   ᠠᠯᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠤᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃         ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ   ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ   ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ   ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠤᠢᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠤᠢᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠨᠢᠭᠤᠷᠯᠡᠯ ᠡᠳᠡᠭᠡᠦᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ   ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ   ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠠ ᠰᠤᠳᠦᠯᠦᠭᠠᠴᠢ ᠮᠦᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠠ ᠨᠡᠷ  ᠨᠢ   ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠯᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠳᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ   ᠤᠷᠡᠯᠢᠬ   ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠡᠢ   ᠠᠩᠬᠠᠷᠳᠠᠬ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠢᠵᠡᠬᠦ ᠨᠢ   ᠲᠡᠭᠠᠷᠡᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ᠂   ᠪᠢᠳᠠ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ   ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠦᠡᠬᠦᠯ ᠢ   ᠰᠡᠶᠢᠳᠦᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ   ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠴᠦᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠠ   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠬᠦ   ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃         ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠰᠤᠷᠪᠦᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ [1]  王立名 · 科学技术期刊编辑 教程[M] · 北京:人民军医出版社, 1995.     [2]  张玉华 · 我国科技期刊 的质量亟待提字[J] · 中国科技 论坛,1997 ︵6︶ . [3]  杨蕾 · 论我国科技期刊的创新 [J] · 广西师范大学学报,2000 ︵3︶ . [4]  刘巾珲 · 谈科技期刊的 封面设计[J] · 怀化师专学报, 2000 ︵2︶ .  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ  ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ  ᠤᠨ  2012 ᠤᠨ  ᠤ 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠪᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ  ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢ
ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄
   
ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ
 
2014-2016 © ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 0471-6280741 ᠢᠮᠧᠯ᠄ nmgbute@163.com
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
︽ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠭᠡ︾ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕